Nedovolená svojpomoc a trestnoprávne následky

Legate - Nedovolená svojpomoc a trestnoprávne následky - 1

Nedovolená svojpomoc môže okrem zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním v rozpore so zákonom naplniť aj skutkové podstaty niektorých trestných činov ako napr. Poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona alebo Porušovanie domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona. Podľa nálezu Ústavného súdu Českej republiky z 29.4.2014, sp. zn. I ÚS 3113/13 však v takýchto prípadoch môže byť relevantnou obranou páchateľa skutočnosť, že nedovolenou svojpomocou sa sledoval legitímny cieľ súladný s právom.

Nadobudnutie vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku čakajú zmeny

Legate - Nadobudnutie vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku čakajú zmeny - 3

V nedávnom období došlo k niekoľkým udalostiam, ktoré značne zasahujú do procesu nadobudnutia vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. V tomto článku sa zameriame na stručný popis blížiacich sa zmien zák. č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín

Legate - Zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín - 5

Na základe novely zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2018, bola zavedená takzvaná zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín (štátnych príslušníkov z tretích krajín mimo EÚ ako napr. Srbsko alebo Ukrajina), s cieľom zjednodušiť administratívnu náročnosť zamestnávania takýchto zamestnancov. Uvedené bolo prijaté v čase zvýšeného dopytu po pracovnej sile v niektorých profesiách, avšak len s cieľom pomôcť zamestnávateľom riešiť prechodný nedostatok pracovnej sily aj prostredníctvom štátnych príslušníkov tretích krajín. Aby sa zamedzilo zneužívaniu tejto zjednodušenej formy zamestnávania pracovnej sily z tretích krajín, čo by mohlo mať za následok znižovanie mzdových a pracovnoprávnych podmienok v SR, novela zaviedla 30%-ný limit na zamestnávania zamestnancov tretích krajín touto formou.

Katastrálny zákon novela 2018 – Ako na kataster po novom?

Legate - Katastrálny zákon novela 2018 - Ako na kataster po novom? - 7

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19.6.2018 novelu katastrálneho zákona – zákon č. 212/2018 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.10.2018. Dôvodom prijatia novely bolo zohľadnenie aktuálnych procesov v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností, naplnenie požiadavky zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností. Novelou sa zároveň rozširuje okruh prípadov, kedy bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte. Aký bude mať uvedená novela dopad na aplikačnú prax predovšetkým pri katastrálnych konaniach?

Vypratanie nebytových priestorov bez rozhodnutia súdu

Legate - Vypratanie nebytových priestorov bez rozhodnutia súdu - 9

Mnohí prenajímatelia pre spor s nájomcami pri skončení nájmu nebytových priestorov v núdzi siahajú po možnosti vykonania súpisu hnuteľných vecí za prítomnosti notára (vyhotovenie notárskej zápisnice osvedčujúcej súpis) nachádzajúcich sa v nebytovom priestore a ich následnému dočasnému uloženiu u tretej osoby, ako forme faktického (a svojpomocného) vypratania nebytových priestorov.

Aké zmeny prinesie novela zákona o konkurze a reštruktualizácii v roku 2017?

Legate - Aké zmeny prinesie novela zákona o konkurze a reštruktualizácii v roku 2017? - 11

29. novembra 2016 bola prijatá novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii (č. 7/2005 Z. z.), ktorá so sebou prináša viacero noviniek. Tie sprísňujú predpoklady a podmienky reštrukturalizácie a nanovo definujú koncept oddlženia fyzických osôb, tzv. osobný bankrot.Aký dopad bude mať nová úprava na dlžníkov a vysporiadanie ich dlhov, a tiež na veriteľov a možnosti ich uspokojenia?

Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon

Legate - Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon - 13

K rozporu so zákonom o verejnom obstarávaní dochádza nielen zakázaným rozdelením zákaziek, ale aj spojením rôznych nesúvisiacich predmetov do jednej zákazky. Príliš široké vymedzenie predmetu zákazky môže viesť k porušenie princípu nediskriminácie, k zvýhodneniu určitých subjektov a k znevýhodneniu iných subjektov.

Právny charakter mobilného domu podľa stavebných predpisov

Legate - Právny charakter mobilného domu podľa stavebných predpisov - 15

Mobilné domy sa stávajú čoraz využívanejšou alternatívou dočasného, prevažne rekreačného bývania. Ide o obydlia umožňujúce transport z miesta na miesto, ktorých výhodou sú nízke obstarávacie náklady, náklady na následnú správu, minimálne starosti s údržbou a rýchle zhotovenie domu v akomkoľvek ročnom období. Mobilný dom je kompromisom medzi karavanom a domom – z karavanu prevzal schopnosť mobility, z rodinného domu komfort a priestrannosť. Od karavanu alebo obytného vozidla je však potrebné mobilný dom dôsledne odlišovať: karavan a obytné vozidlo sú cestné vozidlá, ktoré za účelom ich prevádzkovania a používania v premávke na pozemných komunikáciách musia spĺňať kritériá stanovené zákonom č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá. Keďže mobilný dom nie je vozidlom, nemá ani pridelené evidenčné číslo vozidla (ŠPZ) a nie je určený na prepravu.

Nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie

Legate - Nový typ obchodnej spoločnosti - jednoduchá spoločnosť na akcie - 17

Od 01.01.2017 sa novelou Obchodného zákonníka (konkrétne zákonom č. 389/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie (skratka „j.s.a.“).

Prenos daňovej povinnosti (DPH) pri dodaní stavebných prác od 1. 1. 2016

Legate - Prenos daňovej povinnosti (DPH) pri dodaní stavebných prác od 1. 1. 2016 - 19

Dňa 1.1.2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH“), podľa ktorej pribudlo k doterajším prípadom prenosu daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 nové písmeno j): dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu. Osobitným predpisom sa myslí Nariadenie komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93) – ďalej len „klasifikácia CPA“.