Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Legate - Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 - 1
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

1. Novela Zákonníka práce:

Podľa schválenej novely Zákonníka práce bude v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní platiť nasledovné:

a) Homeoffice
 • Zamestnávateľ môže nariadiť (jednostranne) zamestnancom výkon práce z domu (homeoffice), ak to dohodnutý druh práce umožňuje
 • a zároveň zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti (teda zamestnanec môže za splnenia uvedených podmienok požadovať výkon práce z domu (homeoffice) a zamestnávať mu to musí umožniť.
b) Čerpanie dovolenky
 • Čerpanie dovolenky bude môcť zamestnávateľ nariadiť so 7-dňovým predstihom (doteraz platí najmenej 14 dní vopred)
 • v prípade nevyčerpanej dovolenky z minulých rokov bude môcť zamestnávateľ nariadiť dovolenky dokonca len 2 dni vopred
c) Ochranná doba
 • V ochrannej dobe (kedy platí zákaz výpovede) budú okrem zamestnancov na PN aj zamestnanci, ktorí sú v karanténe, izolácii, alebo na OČR

   

d) Zníženie náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu mimoriadnej situácie na 80%
 • v prípade zastavenia alebo obmedzenia činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa kedy automaticky bude zamestnancovi patriť nižšia náhrada mzdy, a to v rozsahu 80% priemerného zárobkunie však menej ako je minimálna mzda.
 • Naďalej ale bude možné po dohode so zástupcami zamestnancov náhradu mzdy znížiť až na 60% priemernej mzdy (v prípade definovania vážnych prevádzkových dôvodov na strane zamestnávateľa).
2. Novely ďalších pracovnoprávnych predpisov a predpisov sociálneho zabezpečenia

 

e) Podpora v nezamestnanosti
 • Podporné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje o 1 mesiac (6+1)
 • Rovnako sa toto predĺženie podporného obdobia o jeden mesiac bude uplatňovať aj na poberateľov dávky v nezamestnanosti, ktorým podporné obdobie uplynulo pred nadobudnutím účinnosti novely
f) Zákon o službách zamestnanosti
 • Splnenie podmienok na poskytnutie príspevkov na podporu zamestnanosti (splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a pod.) sa bude preukazovať čestným vyhlásením, a to z dôvodu urýchlenia riešenia negatívnych dopadov v súvislosti s ochorením COVID-19 prostredníctvom realizácie projektov na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
 • Povinnosť byť zapísaný v RPVS pre účely poberania príspevkov sa odkladá do 31.12.2020

   

g) Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Odkladá sa povinnosť zamestnávateľa na poučenie zamestnancov ohľadne predpisov BOZP v špecifických prípadoch (napr. pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu) a to krízovej situácie pričom povinnosť sa splní ihneď, ako to bude možné, najneskôr v dodatočnej lehote jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie)
 • Platí len ak je objektívne nemožné si splniť oznamovaciu povinnosť (objektívna nemožnosť spočíva napr. v nemožnosti vykonať hromadné školenie z dôvodu zákazu hromadných podujatí,)
3. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

 

a) Daňové kontroly, konania a exekúcie
 • Daňové kontroly a daňové konania začaté počas pandémie sa automaticky prerušujú; v prípade, ak daňové konania a daňové kontroly boli začaté pred obdobím pandémie, prerušujú sa len na žiadosť daňového subjektu.
 • Daňové exekúcie sa počas pandémie odkladajú.
 b) Dodatočné daňové priznanie
 • Daňové subjekty nebudú sankcionované za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie na dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie, a ak túto povinnosť splnia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 • Ak dôjde k spáchaniu správneho deliktu, ktorým je uvedenie v dodatočnom daňovom priznaní na dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie (resp. v náhradnej lehote), ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní na dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, pokuta za tento správny delikt sa bude počítať len do dňa začatia obdobia pandémie.
 c) Daň z príjmov

V oblasti dane z príjmov zákon prijíma predovšetkým opatrenia, ktorými sa predlžujú lehoty na splnenie zákonných povinností na obdobie po skončení pandémie a to nasledovne:

 • do jedného mesiaca po skončení pandémie sa predlžuje lehota na:
  • podanie daňového priznania a zaplatenie dane vrátane daňovníka so stálou prevádzkarňou na území SR;
  • vykonanie ročného zúčtovania a odvedenie dane zamestnávateľmi;
  • oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v prípade, ak už daňovník do 31.03.2020 využil možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania; lehota sa posúva najviac o tri mesiace od uplynutia pôvodne určenej lehoty v oznámení (napr. daňovník požiadal o predĺženie lehoty do 30.06.2020, do jedného mesiaca po skončení pandémie môže požiadať o predĺženie tejto lehoty, lehota sa posunie maximálne do 30.09.2020);
 • do 15.-teho dňa druhého kalendárneho mesiaca po skončení pandémie sa predlžuje lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane;
 • do druhého mesiaca po skončení pandémie sa pre zamestnávateľov predlžuje lehota na:
  • podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a zaplatenie dane;
  • doručenie dokladu o ročnom zúčtovaní zamestnancom;
 • na obdobie tretieho mesiaca po skončení pandémie sa zamestnávateľom predlžuje lehota na vyplatenie preplatku na dani, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu na zaplatené úroky a to pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie.
 • Prijímateľ podielu zaplatenej dane môže použiť tieto príjmy získané v roku 2018 na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie aj bez uvedenia takejto činnosti v rámci predmetu jeho činnosti.

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

Overview of handshake of lawyer and client after negotiation
Nedovolená svojpomoc a trestnoprávne následky
Nedovolená svojpomoc môže okrem zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním v rozpore so zákonom naplniť aj skutkové podstaty niektorých trestných činov ako napr. Poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona alebo Porušovanie domovej slobody podľa...
Prečítať
black-health-worker-making-covid-test-to-white-wom-2022-04-11-14-23-07-utc-scaled
Možnosti postupu zamestnávateľa vo vzťahu k šíreniu nákazy COVID-19
Zamestnávateľ je oprávnený pri takýchto vážnych prevádzkových dôvodoch:
Prečítať