Finančné príspevky od štátu na udržanie zamestnanosti

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 –  OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

                                   

                                   

Dátum:                                   03.04.2020

Príspevky od štátu na udržanie zamestnanosti

NÁROK NA PRÍSPEVOK budú mať zamestnávatelia – právnické osoby aj SZČO (okrem subjektov verejnej správy), ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) na základe Opatrenia ÚVZ SR

 • mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti a udržia pracovné miesta (= 1. skupina zamestnávateľov)
 • nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti ale mali pokles tržby o najmenej 20% udržia pracovné miesta (= 2. skupina zamestnávateľov a SZČO)
 1. VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE 1. SKUPINU ZAMESTNÁVATEĽOV

Oprávnená osoba:

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase MS udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ SR.

Podmienky poskytnutia príspevku od štátu:

Zamestnávateľ má nárok na 80 % z hrubej mzdy zamestnanca, maximálne však 1100 eur, čo znamená maximálnu priemernú mzdu zamestnanca 1 375 eur. Príspevok za marec 2020 je v prípade zamestnávateľa, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu mzdy za čas prekážok v práci, je 60 % priemerného zárobku (najviac 880 eur).

Ak má zamestnanec hrubú mzdu 1000 eur, počas prekážky v práci dostane od zamestnávateľa 80 % jeho priemernej mzdy, teda v hrubom 800 eur, v čistom 631,06 eura. Zamestnávateľ musí ale do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za zamestnanca odviesť z vyplatenej mzdy ešte 281,60 eura (35,2 %).

Zamestnávateľovi, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, maximálne vo výške 880 eur (zníženie stropu 1 100 eur o 20 %).

Zamestnávateľovi, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 100 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, maximálne vo výške 1 100 eur.

 

 1. VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE 2. SKUPINU ZAMESTNÁVATEĽOV A SZČO

Oprávnené osoby:

 1. Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), na ktorého sa v čase vyhlásenej MS nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ SR, ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné miesta
 1. SZČO, ktorá nie je zamestnávateľom a v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ SR alebo SZČO, ktorej poklesli tržby
 1. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, a ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ SR alebo SZČO, ktorej poklesli tržby, ale ktorá napriek tomu udrží pracovné miesta

Podmienky poskytnutia príspevku od štátu:

Príspevok od štátu na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne:

pokles tržieb marec 2020 apríl 2020

a ďalšie mesiace MS 

≥ 20 %90,- eur180,- eur
≥ 40 %150,- eur300,- eur
≥ 60 %210,- eur420,- eur
≥ 80 %270,- eur540,- eur

Maximálna celková výška príspevku pre jednu Oprávnenú osobu je 200 000 eur mesačne, maximálne 800 000 eur za celé podporované obdobie.

 1. POKLES TRŽIEB

Pod pojmom „tržba“ si treba v prípade subjektu, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve, predstaviť sumu výnosov (to čo fakturoval). V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v podvojnom účtovníctve (účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie evidenciu príjmov, uplatňuje si paušálne výdavky) ide o sumu skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne.

Pokiaľ zamestnávateľ, alebo SZČO podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka (2019), posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v porovnateľnom mesiaci minulého roka. Napríklad sa porovná marec 2020 a marec 2019, apríl 2020 a apríl 2019…

Pokiaľ zamestnávateľ, alebo SZČO podnikal celý rok 2019 a mal v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné (kolísavé) príjmy, napríklad z dôvodu sezónnosti alebo má silné a slabé mesiace, má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch, môže posudzovať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb vypočítanou ako mesačný priemer za minulý rok. Voľba metódy zistenia poklesu tržieb (marec 2020 – marec 2019 alebo marec 2020 – priemer za rok 2019) je na rozhodnutí zamestnávateľa, respektíve SZČO.

Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom je:

– vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku,

– záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,

– predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020,

– k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO).

Skutočnosti, ktoré preukazuje zamestnávateľ, resp. SZČO čestným vyhlásením:

 • vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
 • záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 • splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti
 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 • že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach (viď https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf)
 • pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

Výhrada:

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 3.4.2020.

Autori:

JUDr. Peter Vrábel, JUDr. Michal Mistrík, Mgr. Ján Hudák

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu