Prečo využiť naše služby?

My podnikáme všetko úsilie pre spokojnosť našich klientov, keď nás oslovia pre vyriešenie právneho problému a ponúkame spoluprácu na dlhodobejšej báze pri rešpektovaní nasledovnej stratégie a princípov:

 

Nákladovo efektívne právne služby

Kombinácia pracovnej skúsenosti pre top americkú právnu kanceláriu s detailnou znalosťou miestneho prostredia nám umožňuje ponúknuť veľmi rozumné podmienky odmeňovania, ktoré sú nielen predpokladom pre našu konkurencieschopnosť, ale aj ponúkajú klientom významné úspory na nákladoch, keď nás kontrahujú.

Riešenia ušité na mieru

My posudzujeme osobitné požiadavky klienta a projektu vždy na individuálnej báze, najprv je našim zámerom pochopiť modus operandi a len potom pripraviť alternatívne riešenia v úzkej spolupráci so zástupcami klienta. Keďže žiaden projekt nie je rovnaký, návrhy takýchto riešení sú buď pod dohľadom managing partnera alebo kreované počas brainstormingu poverených advokátov. Individuálny prístup prináša nenahraditeľnú skúsenosť získavania klientov na dlhodobé obdobie.

Tandemová práca

Vytvorenie úzko prepojených komunikačných kanálov s internými právnymi poradcami klienta nám umožňuje týchto interných poradcov integrovať do právneho tímu, keď pracujeme na projekte za účelom dosiahnutia spoločného cieľa, ktorým je spoločný úspech. Vďaka výkonu činnosti spôsobom plece – pri – pleci môžeme poskytnúť našim klientom službu vyššej hodnoty než sú ich očakávania. Interné konzultácie s našimi daňovými a účtovnými poradcami rozširujú záber problematiky a posilňujú spoľahlivosť riešení, ktoré odporúčame.

Flexibilita

Všetci právnici pracujúci v advokátskej kancelárii Legate majú skúsenosť s projektovo orientovanými tímami a sú zodpovední za veľmi špecifické úlohy, pričom všetci z nich sú experti na viac než štyri právne oblasti a ktorýkoľvek z nich môže byť zastúpený iným právnym poradcom v Legate. Lokálna prítomnosť kancelárie, ktorá na jednej strane akceptuje globálne štandardy a na druhej strane umožňuje veľmi otvorený prístup k akémukoľvek cenovému modelu spolupráce s klientmi, pričom rýchlosť pri prijímaní rozhodnutí je neporovnateľná s veľkými medzinárodnými právnymi kanceláriami čo len dokumentuje stupeň flexibility, s ktorou disponujeme.

Predná línia

Našou misiou je pomáhať klientom a odstrániť, prípadne zmierniť akúkoľvek hrozbu a riziká, ktorým čelia a preto my preberáme zodpovednosť namiesto klienta a zaujímame prednú líniu v prípade konfliktu, ak je tak požadované zo strany klienta. My prijímame zodpovednosť danú našim mandátom a chránime klienta vo všetkých prípadoch, pričom nikdy neurovnáme spor bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Trvalo udržateľný rozvoj

Všetci právni poradcovia Legate sa zúčastňujú školiacich programov organizovaných externými poradenskými subjektmi za účelom prehĺbenia ich osobitných znalostí na každoročnej báze. Právni poradcovia sú aj držiteľmi osobitných certifikátov a licencií na činnosti bezprostredne súvisiace s výkonom právnej služby ako napríklad: maklérska licencia, odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie, mediátorská licencia.

Fakturačná politika

Klient si určuje počet právnikov, ktorí majú byť zaradení do projektu, negociácií a iných úkonov právnych služieb a my garantujeme príslušnú senioritu a skúsenosť povereného poradcu. Široký výber modelov odmeňovania by mal slúžiť k vhodnému riešeniu pre každého klienta a pre každý projekt. Klient si udržiava kontrolu nad fakturáciou a právnej kancelárií zostáva zodpovednosť za spokojnosť klienta aj v tejto veľmi citlivej oblasti.

Portfólio klientov

Podstatná časť klientely sú nadnárodné korporácie a štyri z nich patria do TOP 20 nefinančných spoločností na území Slovenska a aj preto sa radi podujmeme na nové komplexné a sofistikované transakcie.

Technologická podpora

Aplikácia umožňujúca klientom prístup cez mobilné telefóny/internet k sporovej agende a byť tak informovaný o aktualizácií priebehu sporu zvereného Legate je vo vývoji a bude čoskoro predstavená.