Ochrana whistleblowerov

Legate - Ochrana whistleblowerov - 1
Zamestnávateľ čelí riziku pokuty do výšky 20.000 EUR, ak nemá správne vydaný vnútorný predpis pre systém preverovania oznámení jeho zamestnancov o protispoločenskej činnosti.

Túto pokutu môžu dostať zamestnávatelia: 

  1. ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov alebo
  2. sú orgánom verejnej moci a majú aspoň 5 zamestnancov,

a to do 31. 8. 2021 od inšpektorátu práce a od 1. 9. 2021 od novozriadeného Úradu na ochranu oznamovateľov (Úrad), ktorého prvou predsedníčkou sa 5. 2. 2021 stala Mgr. Zuzana Dlugošová.

Zamestnanec alebo blízka osoba, ktorá urobí oznámenie o protispoločenskej činnosti, ktorou sú napr. trestné činy, priestupky a iné správne delikty (aj každé konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť), sa stáva chráneným oznamovateľom.

Zamestnávateľ nemôže voči chránenému oznamovateľovi od momentu, keď prijal oznámenie prostredníctvom svojej zodpovednej osoby alebo od Úradu, prokuratúry, správneho orgánu, urobiť voči tomuto zamestnancovi jednostranný právny úkon bez súhlasu Úradu (napr. výpoveď, okamžité zrušenie pracovného pomeru, iná zmena pracovných podmienok), resp. do 31. 8. 2021 bez súhlasu inšpektorátu práce.

Pokiaľ zamestnávateľ urobil už jednostranný úkon voči zamestnancovi a až neskôr sa zamestnávateľ dozvedel, že tento zamestnanec je chráneným oznamovateľom, tak zamestnanec môže požiadať Úrad o pozastavenie účinnosti úkonu, ak najneskôr so žiadosťou podal oznámenie o protispoločenskej činnosti zamestnávateľa a vyjadril nesúhlas s úkonom zamestnávateľa. Úrad pozastaví účinnosť na 30 dní, pričom si zamestnanec už podaním návrhu neodkladného opatrenia na súd predlžuje toto pozastavenie účinnosti.

V oboch prípadoch vyššie zamestnávateľ preukazuje, že jeho úkon voči zamestnancovi nemá príčinnú súvislosť s oznámením o protispoločenskej činnosti. Dotknutý zamestnávateľ je povinný určiť zodpovednú osobu buď interne (poverený zamestnanec, organizačná zložka), alebo externe s  organizáciou, čo môže posilniť dôveru a nezávislosť celého procesu.

Ako sa vyhnúť pokute?

Radi vám skontrolujeme existujúcu alebo navrhneme novú internú smernicu k systému preverovania oznámení tak, aby bola v súlade so zákonom, ale aj s metodickými usmerneniami Úradu, ktoré má Úrad začať vydávať.  Spracúvanie osobných údajov, dôvernosť o totožnosti oznamovateľa, režim preverenia oznámenia budú kľúčovými aspektami v smernici, pričom sa v tejto smernici dajú nastaviť aj mechanizmy, ktoré chránia vás ako zamestnávateľa pred trestnou zodpovednosťou právnickej osoby.

Ak preferujete externé riešenie whistleblowingu, nemáte záujem znášať náklady na budúce povinné školenia zodpovedných osôb a tiež chcete vysokú garanciu dôvernosti celého procesu, neváhajte nás kontaktovať.

Zdroj: VALČEK, Adam, 2021. Slovak Spectator: Artificial intelligence algorithms are not here to replace lawyers. 2021 [online]. Vol. 27, No. 06 [cit. 2021-06-28]. s. 12. URL: .
Lawyers discussing new case in lobby
Nový typ obchodnej spoločnosti - jednoduchá spoločnosť na akcie
Od 01.01.2017 sa novelou Obchodného zákonníka (konkrétne zákonom č. 389/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) do právneho poriadku Slovenskej...
Prečítať
Client is submitting information on the paper of the prosecution
Vypratanie nebytových priestorov bez rozhodnutia súdu
Mnohí prenajímatelia pre spor s nájomcami pri skončení nájmu nebytových priestorov v núdzi siahajú po možnosti vykonania súpisu hnuteľných vecí za prítomnosti notára (vyhotovenie notárskej zápisnice osvedčujúcej súpis) nachádzajúcich sa v nebytovom priestore...
Prečítať