Od 1. apríla 2024 sa zvýšili súdne poplatky v rámci konsolidačného balíčku schváleného Národnou radou Slovenskej republiky

Legate - Od 1. apríla 2024 sa zvýšili súdne poplatky v rámci konsolidačného balíčku schváleného Národnou radou Slovenskej republiky - 1

V rámci Lex konsolidácia schválila Národná rada Slovenskej republiky aj novelu zákona č. 72/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis registra trestov (ďalej len „ZoSP“). Vyrubené a nezaplatené poplatky za konania začaté pred účinnosťou novely nebudú navyšované pokiaľ sa v lehote podľa výzvy súdu uhradia. Ak súdny poplatok nebude zaplatený ani v tejto dodatočnej lehote, súd vyrubí nový súdny poplatok podľa nových sadzieb.

Okrem dlhých rád na okresných riaditeľstvách Policajného zboru zapríčinené simultánnou zmenou aj poplatkov v správnom konaní, v prípade novely ZoSP síce základná sadzba poplatku vo výške 6% z hodnoty sporu ostáva zachovaná, ale menia sa výšky a maximálne hranice poplatkov.

Pripravili sme pre Vás prehľad zmien vo vybraných konaniach:

  1. Návrh na začatie konania (žaloba)

Pred 01.04.2024

Po 01.04.2024

Minimálny poplatok

16,50 Eur

25 Eur

Maximálny poplatok (občianske konanie)

16 596,50 Eur

25 000 Eur

Maximálny poplatok (obchodné konanie)

31 193,50 Eur

50 000 Eur

Predmet konania, ktorý nemožno oceniť peniazmi

99,50 Eur

140 Eur

Okrem týchto zmien sa dotýka novela aj vyporiadania či zrušenia BSM ako aj návrhu na začatie o rozvod manželstva alebo konanie o jeho neplatnosti či neexistencie ako aj návrhu na určenie rodičovstva.

  1. Žaloby o nároku z práv

Sadzba poplatkov upravených v položke č. 3 ZoSP sa dotýka troch žalôb a to žaloby o nároku z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, žaloby o nároku z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniu pôvodu a žaloby o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom, pričom poplatky sa menia nasledovne:

Pred 01.04.2024

Po 01.04.2024

Návrh žaloby o nároku z práv

331,50 Eur

470 Eur

  1. Konkurzné konanie

Za konkurzné konanie sa platí poplatok vo výške 1 % z výťažku zo speňaženého majetku zapísaného do súpisu majetku vo všeobecnej podstate alebo 0,5 % výťažku v oddelenej podstate, obe verzie boli však ohraničené maximálnym poplatkom, ktorý sa mení obdobne ako v obchodných veciach:

Pred 01.04.2024

Po 01.04.2024

Maximálny poplatok

33 193,50 Eur

50 000 Eur

  1. Exekučné konanie

Pred 01.04.2024

Po 01.04.2024

Návrh na vykonanie exekúcie

16,50 Eur

25 Eur

  1. Obchodný register

Poplatky vo veciach obchodného registra sa taktiež v súvislosti s novelou ZoSP ku 01.04.2024 menia, v rôznych konaniach uvedených nižšie:

Pred 01.04.2024

Po 01.04.2024

Návrh na prvozápis akciovej spoločnosti

375 Eur

550 Eur

Návrh na prvozápis s.r.o.

150 Eur

220 Eur

Návrh na prvozápis organizačnej zložky podniku (tuzemská aj zahraničná)

150 Eur

220 Eur

Návrh o zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva

165 Eur

220 Eur r

Návrh na zápis zmeny alebo doplnenia jednej zapísanej osoby

33 Eur

50 Eur

Okrem iného sa menia aj poplatky za výpisy z obchodného registra a registra trestov, či poplatok za spracovanie podania a príloh doručených listinne – v prípadoch povinného elektronického doručovania ustanovených zákonom a nastávajú zmeny aj v poplatkoch v dedičskom konaní.

Elektronické podania sú v ZoSP dlhodobo zvýhodnené, pričom vo všeobecnosti platilo pravidlo výšky súdneho poplatku pri elektronickom podaní vo výške 50% z pôvodnej sadzby, ak nebola výška osobitne upravená. ZoSP však aj v prípade elektronických podaní prináša zmeny a to najmä v maximálnej výške zníženia poplatku, ktorý sa znižuje zo 70,00 eur na 50,00 eur.

Od 01.04.2024 sa menia okrem súdnych poplatkov aj správne poplatky napríklad návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra sa v elektronickej forme taktiež zvýši z 33,00 eur na 50,00 eur.

Za účelom najhospodárnejšej ochrany svojich práv je teda dôležité najmä využívať efektívnejšie a lacnejšie metódy a to najmä vďaka elektronickému podaniu.

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

Lawyers discussing new case in lobby
Nový typ obchodnej spoločnosti - jednoduchá spoločnosť na akcie
Od 01.01.2017 sa novelou Obchodného zákonníka (konkrétne zákonom č. 389/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) do právneho poriadku Slovenskej...
Read more
Gavel for judge lawyer on EU flag, finance concept
Výnimky z postupov verejného obstarávania: IN-HOUSE entity podľa novej smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní
Verejní obstarávatelia nie sú povinní dodávateľsky zabezpečovať alebo externalizovať poskytovanie služieb, ktoré si želajú zabezpečiť sami alebo organizovať prostredníctvom iných ako verejných zákaziek[i]. V zmysle tohto princípu, zdôrazneného v 5. bode...
Read more