Aké ponúkame právne služby? Oblasti pôsobenia

Ochrana hospodárskej súťaže

 • Koncentrácie
 • Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž
 • Zneužívanie dominantného postavenia

Bankovníctvo/Financie

 • Správa majetku
 • Bankové produkty
 • Kapitálové trhy
 • Syndikátne úvery
 • Preklenovacie úvery

Stavebné právo

 • Costs + fee koncepty
 • LSTK zmluvy
 • Open book prístupy
 • Priemyselné parky
 • Projekty na zelených lúkach
 • Hnedé parky
 • FIDIC zmluvy
 • DBOF a BOOT zmluvy

Spoločnosti

 • Akcionárske zmluvy
 • Korporátne pravidlá – smernice, LDA, registre plných mocí
 • Transakcie medzi spriaznenými osobami
 • Concept of statutory representatives liability
 • Koncepty zodpovednosti štatutárnych zástupcov
 • Zastupovanie pred živnostenským a obchodným registrom
 • GDPR

Pracovné právo

 • Manažérske zmluvy, odmeňovacie mechanizmy
 • Flexi-konto
 • Hromadné prepúšťanie (sociálny dialóg podľa práva EU)
 • Podpora pri flexibilnej organizačnej štruktúre
 • Konkurenčné doložky

Energetika

 • Plyn
 • Teplo
 • Baníctvo
 • Ropa
 • Elektrická energia

Priemysel

 • Výroba elektriny
 • Strojárenstvo
 • Plánovanie a dizajn

Zastupovanie pred súdmi a arbitráž

 • Spory medzi akcionármi
 • Komplexné spory
 • Arbitráže
 • Mediácie
 • Správa pohľadávok

Fúzie a akvizície

 • Management buy-outs
 • Organizačné zabezpečenie data room, právny audit, transakčná dokumentácia, podpora pri ponukovom konaní – ITT, ITB
 • Ochranné mechanizmy a podpora pri ohodnotení spoločnosti
 • Spolupráca s renomovanými finančnými poradcami
 • Daňové testy – daň z príjmov a kapitálových výnosov, štrukturovanie transakcií
 • Divestície, predaje a spätný leasing

Verejné obstarávanie

 • Malý poradca pri privatizácii
 • Smernica pre prirodzené monopoly, koordinujúca postupy verejného obstarávania subjektov pôsobiacich v sektore vodného priemyslu, energetiky, dopravy a poštových služieb
 • Smernice koordinujúca postupy uzatvárania zmlúv verejného obstarávania prác, tovarov a služieb

Nehnuteľnosti

 • Právny audit nadobúdacích titulov
 • Zábezpeky
 • Katastrálne konanie, zastupovania v územnom a stavebnom konaní
 • Developerské zmluvy, green fields a brown fields
 • Nájom nehnuteľností, časové užívanie
 • Priemyselné parky

Reštrukturalizácia a konkurz

 • Reštrukturalizácie a moratóriá
 • Zmluvy o podriadenosti a nadriadenosti
 • Reštrukturalizácia dlhov,  štruktúrovaná správa
 • Príprava a správa konkurzných podaní, predaje a kúpy v konkurze
 • Ochrana práv veriteľov, cezhraničné vymáhanie, obmedzenie dispozície s majetkom a vyhľadávanie

Dane

 • Metódy transférového oceňovania
 • Kapitálové príjmy, dane z prevodov
 • Zrážkové dane pri dvojitom zdanení
 • Stála prevádzkareň a registrácia
 • Daň z emisných kvót

Preprava

 • Civilné letectvo
 • Logistika
 • Železničná doprava