Zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín

Legate - Zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín - 1
Na základe novely zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2018, bola zavedená takzvaná zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín (štátnych príslušníkov z tretích krajín mimo EÚ ako napr. Srbsko alebo Ukrajina), s cieľom zjednodušiť administratívnu náročnosť zamestnávania takýchto zamestnancov. Uvedené bolo prijaté v čase zvýšeného dopytu po pracovnej sile v niektorých profesiách, avšak len s cieľom pomôcť zamestnávateľom riešiť prechodný nedostatok pracovnej sily aj prostredníctvom štátnych príslušníkov tretích krajín. Aby sa zamedzilo zneužívaniu tejto zjednodušenej formy zamestnávania pracovnej sily z tretích krajín, čo by mohlo mať za následok znižovanie mzdových a pracovnoprávnych podmienok v SR, novela zaviedla 30%-ný limit na zamestnávania zamestnancov tretích krajín touto formou.

V tejto súvislosti niektorí zamestnávatelia mali obavy, že od 1.5.2018 nebudú môcť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov viac ako 30% štátnych príslušníkov tretích krajín.

Zákaz zamestnávať viac ako 30% cudzincov ale nie je absolútny, ide len o zákaz zamestnávať viac ako 30% cudzincov (št. príslušníkov krajín ktoré nepatria do EÚ) zjednodušenou formou zamestnávania, t.j. bez požiadavky skúmania situácie na trhu práce zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVaR“). Súhlas ÚPSVaR s obsadením voľného pracovného miesta príslušníkom tretej krajiny sa stále vyžaduje, ÚPSVaR ale nebude pri vydávaní súhlasu posudzovať situáciu na trhu práce a možnosť obsadiť voľné pracovné miesto uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Zjednodušená forma zamestnávania príslušníkov tretích krajín od 1. 5. 2018 sa ale týka:

  • len niektorých vybraných profesií, v ktorých sa preukáže nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (ktorých zoznam zverejňuje  ÚPSVaR na svojej webovej stránke), a len
  • okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola za uplynulý kalendárny rok nižšia ako 5%.

Zjednodušený režim zamestnávania cudzincov od 1. 5. 2018 spočíva teda v tom, že:

  • zamestnávateľ nemá povinnosť písomne oznámiť ÚPSVaR voľné pracovné miesto
  • ÚPSVaR následne pri vydávaní povolenia na zamestnanie cudzinca neskúma situáciu na trhu práce a nevyhľadáva vhodných kandidátov zo slovenského trhu práce na obsadzovanú pozíciu
  • lehota na vydanie povolenia na zamestnanie cudzinca ÚPSVaR sa skrátila z 30 na 20 pracovných dní
  • zjednodušený režim sa týka len tých zamestnávateľov, ktorí ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania cudzinca na území SR zamestnávajú menej ako 30 % cudzincov z celkového počtu zamestnancov (§21b ods. 6 druhá veta)
  • zamestnávateľovi sa zakazuje z celkového počtu svojich zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % cudzincov, ktorí boli zamestnaní na základe zjednodušeného režimu zamestnávania (§21 ods. 9).


V prípade zamestnávania zamestnancov z tretích krajín nad rozsah 30% z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa teda už nemožno aplikovať tzv. zjednodušený režim ale v prípade týchto zamestnancov 
už ÚPSVaR bude skúmať situáciu na trhu práce a bude sa snažiť obsadiť voľné pracovné miesta domácimi zamestnancami.  Do celkového počtu zamestnancov z tretích krajín u zamestnávateľa sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Je potrebné tiež zdôrazniť, že tzv. zjednodušenú formu zamestnávania je oprávnený využiť len zamestnávateľ, ktorý neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Pokiaľ celkový počet zamestnancov z tretích krajín u zamestnávateľa dosiahne 30% z celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, ďalších štátnych príslušníkov z tretích krajín môže zamestnávateľ zamestnať až po vydaní potvrdenia ÚPSVaR o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta príslušníkom tretej krajiny, pričom úrad už bude skúmať, či voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

whistleblower-reveals-information-about-illegal-or-2023-03-07-01-47-49-utc-scaled
Ochrana whistleblowerov
Zamestnávateľ čelí riziku pokuty do výšky 20.000 EUR, ak nemá správne vydaný vnútorný predpis pre systém preverovania oznámení jeho zamestnancov o protispoločenskej činnosti.
Prečítať
Gavel and european union flag on black background
Trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a krajín EÚ
Ak sa dostal Váš business partner do konkurzu/reštrukturalizácie nemusí to znamenať úplný odpis pohľadávky, ale naopak príležitosť na jej čo najefektívnejšie vymoženie v rámci konkurzného konania. Len Váš aktívny prístup môže znamenať, že po uplatnení...
Prečítať