Simplified form of employment of foreigners from third countries

Legate - Simplified form of employment of foreigners from third countries - 1
On the basis of the amendment to Act No. 5/2004 Coll. on employment services, which entered into force on 1.5.2018, the so-called simplified form of employment of foreigners from third countries (nationals from third countries outside the EU, such as Serbia or...

V tejto súvislosti niektorí zamestnávatelia mali obavy, že od 1.5.2018 nebudú môcť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov viac ako 30% štátnych príslušníkov tretích krajín.

Zákaz zamestnávať viac ako 30% cudzincov ale nie je absolútny, ide len o zákaz zamestnávať viac ako 30% cudzincov (št. príslušníkov krajín ktoré nepatria do EÚ) zjednodušenou formou zamestnávania, t.j. bez požiadavky skúmania situácie na trhu práce zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVaR“). Súhlas ÚPSVaR s obsadením voľného pracovného miesta príslušníkom tretej krajiny sa stále vyžaduje, ÚPSVaR ale nebude pri vydávaní súhlasu posudzovať situáciu na trhu práce a možnosť obsadiť voľné pracovné miesto uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Zjednodušená forma zamestnávania príslušníkov tretích krajín od 1. 5. 2018 sa ale týka:

  • len niektorých vybraných profesií, v ktorých sa preukáže nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (ktorých zoznam zverejňuje  ÚPSVaR na svojej webovej stránke), a len
  • okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola za uplynulý kalendárny rok nižšia ako 5%.

Zjednodušený režim zamestnávania cudzincov od 1. 5. 2018 spočíva teda v tom, že:

  • zamestnávateľ nemá povinnosť písomne oznámiť ÚPSVaR voľné pracovné miesto
  • ÚPSVaR následne pri vydávaní povolenia na zamestnanie cudzinca neskúma situáciu na trhu práce a nevyhľadáva vhodných kandidátov zo slovenského trhu práce na obsadzovanú pozíciu
  • lehota na vydanie povolenia na zamestnanie cudzinca ÚPSVaR sa skrátila z 30 na 20 pracovných dní
  • zjednodušený režim sa týka len tých zamestnávateľov, ktorí ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania cudzinca na území SR zamestnávajú menej ako 30 % cudzincov z celkového počtu zamestnancov (§21b ods. 6 druhá veta)
  • zamestnávateľovi sa zakazuje z celkového počtu svojich zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % cudzincov, ktorí boli zamestnaní na základe zjednodušeného režimu zamestnávania (§21 ods. 9).


V prípade zamestnávania zamestnancov z tretích krajín nad rozsah 30% z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa teda už nemožno aplikovať tzv. zjednodušený režim ale v prípade týchto zamestnancov 
už ÚPSVaR bude skúmať situáciu na trhu práce a bude sa snažiť obsadiť voľné pracovné miesta domácimi zamestnancami.  Do celkového počtu zamestnancov z tretích krajín u zamestnávateľa sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Je potrebné tiež zdôrazniť, že tzv. zjednodušenú formu zamestnávania je oprávnený využiť len zamestnávateľ, ktorý neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Pokiaľ celkový počet zamestnancov z tretích krajín u zamestnávateľa dosiahne 30% z celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, ďalších štátnych príslušníkov z tretích krajín môže zamestnávateľ zamestnať až po vydaní potvrdenia ÚPSVaR o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta príslušníkom tretej krajiny, pričom úrad už bude skúmať, či voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

workmates-with-medical-protection-face-mask-to-pre-2022-01-03-16-32-15-utc-scaled
Act on certain emergency measures in the financial sector in connection with the spread of the dangerous disease COVID-19 – financial assistance measures
On 02.04.2020, the National Council of the Slovak Republic adopted the Act on Certain Emergency Measures in connection with the outbreak of the Covid-19 disease under the press number 40
Read more
asian-lawyer-woman-working-with-a-laptop-computer-2022-10-24-23-42-44-utc-scaled
Enforcement of claims, rights and demands of creditors from legal entities
JUDr. Peter Vrábel, managing partner of Legate, on the enforceability of creditor's rights and claims.
Read more