Simplified form of employment of foreigners from third countries

Legate - Simplified form of employment of foreigners from third countries - 1
On the basis of the amendment to Act No. 5/2004 Coll. on employment services, which entered into force on 1.5.2018, the so-called simplified form of employment of foreigners from third countries (nationals from third countries outside the EU, such as Serbia or...

V tejto súvislosti niektorí zamestnávatelia mali obavy, že od 1.5.2018 nebudú môcť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov viac ako 30% štátnych príslušníkov tretích krajín.

Zákaz zamestnávať viac ako 30% cudzincov ale nie je absolútny, ide len o zákaz zamestnávať viac ako 30% cudzincov (št. príslušníkov krajín ktoré nepatria do EÚ) zjednodušenou formou zamestnávania, t.j. bez požiadavky skúmania situácie na trhu práce zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVaR“). Súhlas ÚPSVaR s obsadením voľného pracovného miesta príslušníkom tretej krajiny sa stále vyžaduje, ÚPSVaR ale nebude pri vydávaní súhlasu posudzovať situáciu na trhu práce a možnosť obsadiť voľné pracovné miesto uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Zjednodušená forma zamestnávania príslušníkov tretích krajín od 1. 5. 2018 sa ale týka:

  • len niektorých vybraných profesií, v ktorých sa preukáže nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (ktorých zoznam zverejňuje  ÚPSVaR na svojej webovej stránke), a len
  • okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola za uplynulý kalendárny rok nižšia ako 5%.

Zjednodušený režim zamestnávania cudzincov od 1. 5. 2018 spočíva teda v tom, že:

  • zamestnávateľ nemá povinnosť písomne oznámiť ÚPSVaR voľné pracovné miesto
  • ÚPSVaR následne pri vydávaní povolenia na zamestnanie cudzinca neskúma situáciu na trhu práce a nevyhľadáva vhodných kandidátov zo slovenského trhu práce na obsadzovanú pozíciu
  • lehota na vydanie povolenia na zamestnanie cudzinca ÚPSVaR sa skrátila z 30 na 20 pracovných dní
  • zjednodušený režim sa týka len tých zamestnávateľov, ktorí ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania cudzinca na území SR zamestnávajú menej ako 30 % cudzincov z celkového počtu zamestnancov (§21b ods. 6 druhá veta)
  • zamestnávateľovi sa zakazuje z celkového počtu svojich zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % cudzincov, ktorí boli zamestnaní na základe zjednodušeného režimu zamestnávania (§21 ods. 9).


V prípade zamestnávania zamestnancov z tretích krajín nad rozsah 30% z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa teda už nemožno aplikovať tzv. zjednodušený režim ale v prípade týchto zamestnancov 
už ÚPSVaR bude skúmať situáciu na trhu práce a bude sa snažiť obsadiť voľné pracovné miesta domácimi zamestnancami.  Do celkového počtu zamestnancov z tretích krajín u zamestnávateľa sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Je potrebné tiež zdôrazniť, že tzv. zjednodušenú formu zamestnávania je oprávnený využiť len zamestnávateľ, ktorý neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Pokiaľ celkový počet zamestnancov z tretích krajín u zamestnávateľa dosiahne 30% z celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, ďalších štátnych príslušníkov z tretích krajín môže zamestnávateľ zamestnať až po vydaní potvrdenia ÚPSVaR o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta príslušníkom tretej krajiny, pričom úrad už bude skúmať, či voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

Handsome businessman lawyer of Indian descent
What changes will the amendment to the Bankruptcy and Restructuring Act bring in 2017?
On 29 November 2016, an amendment to the Act on Bankruptcy and Restructuring (No. 7/2005 Coll.) was adopted, which brings with it a number of novelties. These tighten the prerequisites and conditions for restructuring and redefine the concept of indebtedness...
Read more
lawyers discussing work together at workplace in office
Change of the municipality's spatial plan without the consent of the land owner and interference with his right to property
The municipal spatial plan fulfils the function of a basic spatial planning document at the municipal level; it specifies and develops the objectives and tasks of spatial planning in the details of the solution corresponding to the municipality's territory...
Read more