Zmena územného plánu obce bez súhlasu vlastníka pozemku a zásah do jeho práva na majetok

Územný plán obce plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni; spresňuje a rozvíja ciele a úlohy územného plánovania v podrobnosti riešenia zodpovedajúcemu územiu obce a v súlade s územným plánom regiónu a Koncepciou územného rozvoja Slovenska. Ako súčasť územnoplánovacej dokumentácie predstavuje základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Celý článok „Zmena územného plánu obce bez súhlasu vlastníka pozemku a zásah do jeho práva na majetok“

Trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a krajín EU

Ak sa dostal Váš business partner do konkurzu/reštrukturalizácie nemusí to znamenať úplný odpis pohľadávky, ale naopak príležitosť na jej čo najefektívnejšie vymoženie v rámci konkurzného konania. Len Váš aktívny prístup môže znamenať, že po uplatnení zodpovednosti štatutárneho orgánu dlžníka, resp. odporovateľnosti právnych úkonov dlžníka môže byť Vaša pohľadávka uspokojená v neočakávanom rozsahu. Celý článok „Trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a krajín EU“

Ako zabezpečiť prolongáciu bankovej záruky pri zmene zmluvy

Zmena obsahu práv a povinností medzi stranami zmluvy, či už v dôsledku dohody strán, omeškania, suspenzie alebo vyššej moci sú častými situáciami pri realizácii uzavretej zmluvy vo vnútornom vzťahu medzi zmluvnými stranami, ktoré nepôsobia bez ďalšieho voči poskytovateľovi abstraktnej záruky vystavenej podľa Uniform Rules for Demand Guarantees, revízia 2010, publikácia ICC č. 758 (URDG). Celý článok „Ako zabezpečiť prolongáciu bankovej záruky pri zmene zmluvy“

VÝNIMKY Z POSTUPOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: IN-HOUSE ENTITY PODĽA NOVEJ SMERNICE 2014/24/EÚ O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Verejní obstarávatelia nie sú povinní dodávateľsky zabezpečovať alebo externalizovať poskytovanie služieb, ktoré si želajú zabezpečiť sami alebo organizovať prostredníctvom iných ako verejných zákaziek[i]. V zmysle tohto princípu, zdôrazneného v 5. bode preambuly novej smernice o verejnom obstarávaní[ii], by sa na verejné zákazky zadávané kontrolovanej právnickej osobe, „in-house“ subjektu, u nás označované aj ako „vnútorné obstarávanie“ – za splnenia podmienok definovaných v čl. 12 smernice – nemali uplatňovať postupy verejného obstarávania. Celý článok „VÝNIMKY Z POSTUPOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: IN-HOUSE ENTITY PODĽA NOVEJ SMERNICE 2014/24/EÚ O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ“

Zastúpenie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch v zmysle §9 Zákonníka práce

Podľa §9 Zákonníka práce v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony v mene zamestnávateľa, ktorým je právnická osoba, štatutárny orgán, fyzická osoba koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony poverení zamestnanci. Zamestnanci, ktorí sú vedúcimi organizačných útvarov, prípadne iní zamestnanci, môžu konať v mene zamestnávateľa aj bez poverenia, ak to vyplýva z vnútorných organizačných predpisov zamestnávateľa. Celý článok „Zastúpenie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch v zmysle §9 Zákonníka práce“