Trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a krajín EÚ

Legate - Trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a krajín EÚ - 1
Ak sa dostal Váš business partner do konkurzu/reštrukturalizácie nemusí to znamenať úplný odpis pohľadávky, ale naopak príležitosť na jej čo najefektívnejšie vymoženie v rámci konkurzného konania. Len Váš aktívny prístup môže znamenať, že po uplatnení zodpovednosti štatutárneho orgánu dlžníka, resp. odporovateľnosti právnych úkonov dlžníka môže byť Vaša pohľadávka uspokojená v neočakávanom rozsahu.

Aké sú trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a iných krajín EU, kto sú kľúčoví hráči v procese, či je možné uplatniť preferenčné práva k Vašej pohľadávke – na tieto a mnohé iné otázky dáva odpovede publikácia zostavená pod vedením Linklaters a iných kontribútorov pre IFLR.

Odkaz na viac informacií: https://www.iflr.com

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

Gavel for judge lawyer on EU flag, finance concept
Výnimky z postupov verejného obstarávania: IN-HOUSE entity podľa novej smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní
Verejní obstarávatelia nie sú povinní dodávateľsky zabezpečovať alebo externalizovať poskytovanie služieb, ktoré si želajú zabezpečiť sami alebo organizovať prostredníctvom iných ako verejných zákaziek[i]. V zmysle tohto princípu, zdôrazneného v 5. bode...
Prečítať
Client is submitting information on the paper of the prosecution
Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon
K rozporu so zákonom o verejnom obstarávaní dochádza nielen zakázaným rozdelením zákaziek, ale aj spojením rôznych nesúvisiacich predmetov do jednej zákazky. Príliš široké vymedzenie predmetu zákazky môže viesť k porušenie princípu nediskriminácie, k...
Prečítať