Trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a krajín EÚ

Legate - Trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a krajín EÚ - 1
Ak sa dostal Váš business partner do konkurzu/reštrukturalizácie nemusí to znamenať úplný odpis pohľadávky, ale naopak príležitosť na jej čo najefektívnejšie vymoženie v rámci konkurzného konania. Len Váš aktívny prístup môže znamenať, že po uplatnení zodpovednosti štatutárneho orgánu dlžníka, resp. odporovateľnosti právnych úkonov dlžníka môže byť Vaša pohľadávka uspokojená v neočakávanom rozsahu.

Aké sú trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a iných krajín EU, kto sú kľúčoví hráči v procese, či je možné uplatniť preferenčné práva k Vašej pohľadávke – na tieto a mnohé iné otázky dáva odpovede publikácia zostavená pod vedením Linklaters a iných kontribútorov pre IFLR.

Odkaz na viac informacii: https://www.iflr.com/pdfs/IFLR-Insolvency-Corp-Reorganisation-2015.pdf

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

Zdroj: VALČEK, Adam, 2021. Slovak Spectator: Artificial intelligence algorithms are not here to replace lawyers. 2021 [online]. Vol. 27, No. 06 [cit. 2021-06-28]. s. 12. URL: .
Client is submitting information on the paper of the prosecution
Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon
K rozporu so zákonom o verejnom obstarávaní dochádza nielen zakázaným rozdelením zákaziek, ale aj spojením rôznych nesúvisiacich predmetov do jednej zákazky. Príliš široké vymedzenie predmetu zákazky môže viesť k porušenie princípu nediskriminácie, k...
Prečítať
global-epidemic-of-covid-19-and-disinfection-of-of-2022-12-16-06-48-47-utc-scaled
Vplyv pandémie COVID-19 na obchodné záväzkové vzťahy
Vzhľadom na pandémiu COVID 19 a skutočnosť, že každý záväzkovo-právny vzťah je potrebné posudzovať s ohľadom na jeho špecifiká, odporúčame nasledovný všeobecne aplikovateľný postup (iba ak v dotknutej zmluve nie je uvedené inak):
Prečítať