Act on certain emergency measures in the financial sector in connection with the spread of a dangerous contagious human disease COVID-19

Legate - Act on certain emergency measures in the financial sector in connection with the spread of a dangerous contagious human disease COVID-19 - 1
Act on certain emergency measures in the financial sphere in connection with the spread of a dangerous contagious human disease COVID-19 - FINANCIAL ASSISTANCE MEASURES

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

1. Novela Zákonníka práce:

Podľa schválenej novely Zákonníka práce bude v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní platiť nasledovné:

a) Homeoffice
 • Zamestnávateľ môže nariadiť (jednostranne) zamestnancom výkon práce z domu (homeoffice), ak to dohodnutý druh práce umožňuje
 • a zároveň zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti (teda zamestnanec môže za splnenia uvedených podmienok požadovať výkon práce z domu (homeoffice) a zamestnávať mu to musí umožniť.
b) Čerpanie dovolenky
 • Čerpanie dovolenky bude môcť zamestnávateľ nariadiť so 7-dňovým predstihom (doteraz platí najmenej 14 dní vopred)
 • v prípade nevyčerpanej dovolenky z minulých rokov bude môcť zamestnávateľ nariadiť dovolenky dokonca len 2 dni vopred
c) Ochranná doba
 • V ochrannej dobe (kedy platí zákaz výpovede) budú okrem zamestnancov na PN aj zamestnanci, ktorí sú v karanténe, izolácii, alebo na OČR

   

d) Zníženie náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu mimoriadnej situácie na 80%
 • v prípade zastavenia alebo obmedzenia činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa kedy automaticky bude zamestnancovi patriť nižšia náhrada mzdy, a to v rozsahu 80% priemerného zárobkunie však menej ako je minimálna mzda.
 • Naďalej ale bude možné po dohode so zástupcami zamestnancov náhradu mzdy znížiť až na 60% priemernej mzdy (v prípade definovania vážnych prevádzkových dôvodov na strane zamestnávateľa).
2. Novely ďalších pracovnoprávnych predpisov a predpisov sociálneho zabezpečenia

 

e) Podpora v nezamestnanosti
 • Podporné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje o 1 mesiac (6+1)
 • Rovnako sa toto predĺženie podporného obdobia o jeden mesiac bude uplatňovať aj na poberateľov dávky v nezamestnanosti, ktorým podporné obdobie uplynulo pred nadobudnutím účinnosti novely
f) Zákon o službách zamestnanosti
 • Splnenie podmienok na poskytnutie príspevkov na podporu zamestnanosti (splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a pod.) sa bude preukazovať čestným vyhlásením, a to z dôvodu urýchlenia riešenia negatívnych dopadov v súvislosti s ochorením COVID-19 prostredníctvom realizácie projektov na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
 • Povinnosť byť zapísaný v RPVS pre účely poberania príspevkov sa odkladá do 31.12.2020

   

g) Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Odkladá sa povinnosť zamestnávateľa na poučenie zamestnancov ohľadne predpisov BOZP v špecifických prípadoch (napr. pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu) a to krízovej situácie pričom povinnosť sa splní ihneď, ako to bude možné, najneskôr v dodatočnej lehote jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie)
 • Platí len ak je objektívne nemožné si splniť oznamovaciu povinnosť (objektívna nemožnosť spočíva napr. v nemožnosti vykonať hromadné školenie z dôvodu zákazu hromadných podujatí,)
3. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

 

a) Daňové kontroly, konania a exekúcie
 • Daňové kontroly a daňové konania začaté počas pandémie sa automaticky prerušujú; v prípade, ak daňové konania a daňové kontroly boli začaté pred obdobím pandémie, prerušujú sa len na žiadosť daňového subjektu.
 • Daňové exekúcie sa počas pandémie odkladajú.
 b) Dodatočné daňové priznanie
 • Daňové subjekty nebudú sankcionované za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie na dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie, a ak túto povinnosť splnia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 • Ak dôjde k spáchaniu správneho deliktu, ktorým je uvedenie v dodatočnom daňovom priznaní na dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie (resp. v náhradnej lehote), ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní na dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, pokuta za tento správny delikt sa bude počítať len do dňa začatia obdobia pandémie.
 c) Daň z príjmov

V oblasti dane z príjmov zákon prijíma predovšetkým opatrenia, ktorými sa predlžujú lehoty na splnenie zákonných povinností na obdobie po skončení pandémie a to nasledovne:

 • do jedného mesiaca po skončení pandémie sa predlžuje lehota na:
  • podanie daňového priznania a zaplatenie dane vrátane daňovníka so stálou prevádzkarňou na území SR;
  • vykonanie ročného zúčtovania a odvedenie dane zamestnávateľmi;
  • oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v prípade, ak už daňovník do 31.03.2020 využil možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania; lehota sa posúva najviac o tri mesiace od uplynutia pôvodne určenej lehoty v oznámení (napr. daňovník požiadal o predĺženie lehoty do 30.06.2020, do jedného mesiaca po skončení pandémie môže požiadať o predĺženie tejto lehoty, lehota sa posunie maximálne do 30.09.2020);
 • do 15.-teho dňa druhého kalendárneho mesiaca po skončení pandémie sa predlžuje lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane;
 • do druhého mesiaca po skončení pandémie sa pre zamestnávateľov predlžuje lehota na:
  • podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a zaplatenie dane;
  • doručenie dokladu o ročnom zúčtovaní zamestnancom;
 • na obdobie tretieho mesiaca po skončení pandémie sa zamestnávateľom predlžuje lehota na vyplatenie preplatku na dani, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu na zaplatené úroky a to pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie.
 • Prijímateľ podielu zaplatenej dane môže použiť tieto príjmy získané v roku 2018 na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie aj bez uvedenia takejto činnosti v rámci predmetu jeho činnosti.

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

Lawyers discussing new case in lobby
New type of commercial company – simple joint- stock company
Since 1.1.2017, an amendment to the Commercial Code (namely Act No. 389/2015 Coll. amending Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code as amended and supplementing certain acts) has been...
Read more
Business lawyer is currently counseling the client's trial at th
Holding structure
Managing partner of Legate, Peter Vrábel, in an interview about the holding structure.
Read more