End-user of benefits and his obligations

Legate - End-user of benefits and his obligations - 1
JUDr. Peter Vrábel, managing partner of Legate, on the obligations of the end user of benefits (EUB).


Redaktorka: 
Doktor Peter Vrábel, advokát a riadiaci partner kancelárie Legate, je mojím dnešným hosťom. Dobrý deň.

JUDr. Peter Vrábel:  Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. 

Redaktorka: Ďakujem, že ste ho prijali. Zaviedol sa termín „konečný užívateľ výhod‟. Aké má povinnosti tento konečný užívateľ v svetle súčasnej legislatívy?

JUDr. Peter Vrábel: Áno, tá legislatíva, boj proti predchádzaniu prania špinavých peňazí, zaviedla tento koncept, ktorý je pomerne široko rezonujúci v našej legislatíve. V minulosti si v podstate len banky overovali, kto je konečný užívateľ výhod. Každý úverový dlžník musel prezentovať, deklarovať, kto je naozaj tým konečným vlastníkom, inak by nebolo možné, aby dostal úver. Nová legislatíva dáva tento pohľad na každého, kto má aspoň 25 % podiel, či už na hlasovacích právach alebo na majetkových právach, alebo inak na zmluvnom základe z prospechu tej spoločnosti. S tým, že je pomerne široko koncipované, čo môžu byť majetkové práva, s tým, že je to taká povinnosť samopriznania a samodeklarácie pre toho konečného užívateľa, ktorá však keby nebola pravdivá, tak je veľmi prísne sankcionovaná. Sankcionovať ju môže jednotka finančného spravodajstva a pre prípad, že by tie informácie neboli pravdivé, tak sa pokuty pohybujú v hornom pásme. Ďalej má konečný užívateľ povinnosť sa registrovať aj do obchodného registra pre každú spoločnosť, s výnimkou, ak už tá spoločnosť uviedla svojho konečného užívateľa v registri partnerov verejného sektora, ktorý je možno unikátnym konceptom pre Slovensko, a kde sa zamedzilo off-shoreom, a prípadne iným spoločnostiam s netransparentnou štruktúrou, robiť či už obchodné transakcie so štátom alebo s mestami, alebo odkupovať majetok od verejných entít.

Redaktorka: Spomínali ste, že každá obchodná spoločnosť musí mať registrovaného konečného užívateľa v obchodnom registri. Je tu predpísaná lehota dokedy musí prebehnúť zápis a sú prípadné sankcie, keď sa nestihne?

JUDr. Peter Vrábel: Lehota je do konca roka, čiže 31. decembra 2019 pre už existujúce spoločnosti. Pre nové spoločnosti je to automaticky pri ich založení. Zápis v obchodnom registri nie je spoplatnený, ale nie je ani zverejnený, takže nie je vidieť priamo z výpisu z obchodného registra. Je uložený v zbierke listín a je možné pre prípad súdneho konania do neho nahliadnuť. Ak by spoločnosti neurobili tento zápis včas, tak sú tam sankcie priamo pre štatutárnych zástupcov tejto spoločnosti, a to až do výšky 3300 €.

Redaktorka: Koľko spoločností doteraz tak urobilo a ktoré spoločnosti nemajú túto povinnosť?

JUDr. Peter Vrábel: Doteraz to splnilo naozaj len okolo 10 % všetkých spoločností, čo sa nám javí ako veľmi málo. Je potrebné zároveň povedať, že sú tu samozrejme výnimky, a to pre spoločnosti, ktoré sú už registrované v registri partnerov verejného sektora, alebo pre spoločnosti ako štátne podniky, respektíve s plnou kontrolou a majetkovou účasťou štátu, ktoré takúto povinnosť registrácie nemajú. 

Redaktorka: Kto má dnes teda väčšiu zodpovednosť? Konečný užívateľ výhod alebo štatutár?

JUDr. Peter Vrábel: Napriek tomu ako je široko definovaná povinnosť konečného užívateľa, zodpovedný voči tretím osobám – veriteľom, úradom, ako aj vlastníkom spoločnosti, zostáva naďalej štatutár. On koná v mene spoločnosti a uzatvára transakcie, a on je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby pri akomkoľvek úkone zachoval alebo zvýšil hodnotu spoločnosti.

Redaktorka: Ako si vytvoriť právny štít v podnikaní vzhľadom na množstvo legislatívnych rizík, ktorým dnešný podnikateľ čelí?

JUDr. Peter Vrábel: Odporúčame klientom, aby ak naozaj idú založiť spoločnosť alebo utvoriť a uviesť na trh nový produkt, aby naozaj fungovali v tej holdingovej štruktúre už od začiatku. Aby oddelili spoločnosť majetkovú, kde si sústredia len majetok spoločnosti, od prevádzkovej spoločnosti, kde by tá spoločnosť mala zmluvy, licencie a zamestnancov. Táto spoločnosť by vstupovala do vzťahov s tretími osobami, čím by sa vytvoril taký „efekt steny‟ voči prípadným nárokom veriteľov. Samozrejme, bude tam potrebné myslieť opäť na metódu transferového oceňovania pri vytvorení právneho štítu a preukázaní, že majetok majetková spoločnosť prenecháva za obvyklých cien do prevádzky a užívania prevádzkovej spoločnosti. Ale ten pokojný spánok majiteľov za to stojí.

Redaktorka: Ďakujem vám pekne, pán doktor.

JUDr. Peter Vrábel: Ďakujem pekne za pozvanie. 

Redaktorka: Mojím dnešným hosťom bol pán doktor Peter Vrábel, advokát a riadiaci partner kancelárie Legate.

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 17.3.2020.

Overview of handshake of lawyer and client after negotiation
Illegal self-help and criminal consequences
In addition to liability for damages caused by actions in violation of the law, unlawful self-help may also fulfill the facts of certain criminal offences, such as Damage to another's property pursuant to Section 245 of the Criminal Code or Violation...
Read more
asian-lawyer-woman-working-with-a-laptop-computer-2022-10-24-23-42-44-utc-scaled
Enforcement of claims, rights and demands of creditors from legal entities
JUDr. Peter Vrábel, managing partner of Legate, on the enforceability of creditor's rights and claims.
Read more