Náhrada škody z dôvodu straty príležitosti: Aký je vplyv judikátu INGSTEEL na aktuálne predpoklady náhrady škody?

Legate - Náhrada škody z dôvodu straty príležitosti: Aký je vplyv judikátu INGSTEEL na aktuálne predpoklady náhrady škody? - 1
V súvislosti s konaním spoločnosti INGSTEEL spol. s.r.o proti Úradu pre verejné obstarávanie, podal Okresný súd Bratislava II návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ. Európsky súdny dvor rozsudkom zo dňa 06.06.2024 rozhodol, že uchádzač, ktorý bol protiprávne vylúčený z verejného obstarávanie môže požadovať náhradu škody z dôvodu straty príležitosti.

 

Vo verejnom obstarávaní na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu 16 futbalových štadiónov v roku 2013 Slovenský futbalový zväz vylúčil konzorcium, ktorého členom bola aj spoločnosť INGSTEEL. Následkom vylúčenia uzavrel verejný obstarávateľ rámcovú zmluvu s jediným uchádzačom. Spoločnosť INGSTEEL podala v žalobu na náhradu škody, ktorá jej v tom čase vznikla v dôsledku vylúčenia konzorcia zo zákazky.

Žalobca podľa bodu 22. rozsudku argumentoval, že náhrada škody z dôvodu zmarenia šance je v podmienkach slovenskej republiky najbližšie k pojmu „ušlý zisk“. a za týchto okolností sa konanie pred Okresným súdom Bratislava II prerušilo a položili sa prejudiciálne otázky, či „Je možné považovať za súladný s článkom 2 ods. 1 písm. c) [smernice 89/665] v spojení s [článkom 2] ods. 6 a 7 [tejto smernice], pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmavania v oblasti zadávania verejných zákaziek, taký postup vnútroštátneho súdu, rozhodujúceho o nároku na náhradu ujmy spôsobenej nezákonne vylúčenému uchádzačovi z verejného obstarávania, ktorý odmieta priznať nárok na náhradu škody z titulu zmarenej šance (loss of opportunity)?“

„V prejednávanej veci z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že § 17 zákona č. 514/2003 výslovne uvádza, že ako nahraditeľná škoda sa nahrádza „skutočná škoda“ a „ušlý zisk“. Slovenská vláda na pojednávaní uviedla, že podľa ustálenej judikatúry slovenských súdov sa musí „ušlý zisk“ nahradiť vtedy, ak je vysoko pravdepodobné, či dokonca blízke istote, že vzhľadom na existujúce okolnosti daného prípadu by dotknutá osoba dosiahla zisk.“ Európsky súdny dvor však jasne interpretoval rozsudkom ustanovenia smernice 89/665 tak, že sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, ktoré zo zásady vylučujú možnosť, aby uchádzač, ktorý bol vylúčený z verejného obstarávania z dôvodu nezákonného rozhodnutia verejného obstarávateľa, získal náhradu škody spôsobenej stratou príležitosti zúčastniť sa na tomto verejnom obstarávaní s cieľom získať predmetnú zákazku.

Čo znamená tento prelomový judikát pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní? Pri aplikácii euro konformného výkladu treba konštatovať, že aj keď vnútroštátne právne predpisy túto možnosť vylučujú, právo EÚ dáva spoločnostiam právo požadovať náhradu za stratu príležitosti nezákonným vylúčením z verejného obstarávania. Smernica sa totiž vzťahuje na všetky druhy škôd, ktoré tieto osoby utrpeli a teda vrátane škôd vyplývajúcich zo straty možnosti zúčastniť sa na postupe zadávania zákazky.

V podmienkach zákona č. 513/1996 Zb. Obchodný zákonník rozoznávame dva druhy škôd, a to skutočnú škodu a ušlý zisk[1]. Rovnaké dva druhy škody upravuje § 17 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, v znení neskorších predpisov. V zmysle predmetného rozsudku súdneho dvora teda budú musieť vnútroštátne súdy interpretovať príslušné ustanovenia o náhrade škody tak, že škodu spôsobenú stratou príležitosti pre protiprávne vylúčenie z verejného obstarávanie budú subsumovať pod ušlý zisk, čo pozíciu uchádzačov značne posilní.

 

Prečítajte si celý rozsudok C-547/22

[1] O V E Č K O V Á, O ., Obchodný zákonník – komentár. Wolters Kluwer [cit. 2024-6-24]. ASPI_ID KO513_b1991SK. ISSN 2336-517X.

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

discussing-laws-2021-09-24-02-53-55-utc-scaled
Hromadné spotrebiteľské žaloby
Od 25. júla 2023 je možné v Slovenskej republike podávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Hrozí podnikateľom, že budú čeliť žalobám o značné sumy tvorené súčtom malých spotrebiteľských nárokov? Majú sa podnikatelia opäť obávať obdobia,...
Read more
asian-lawyer-woman-working-with-a-laptop-computer-2022-10-24-23-42-44-utc-scaled
Vymáhanie pohľadávok, práv a nárokov veriteľa od právnických osôb
Doktor Peter Vrábel, riadiaci partner advokátskej kancelárie Legate, o vymožiteľnosti práv a nárokov veriteľa.
Read more