Európska legislatíva reaguje na technologický vývoj na finančnom trhu reguláciou kryptoaktív

Legate - Európska legislatíva reaguje na technologický vývoj na finančnom trhu reguláciou kryptoaktív - 1
Obchodovanie s kryptoaktívami sa čoskoro začlení do regulovaného finančného trhu. Na vykonávanie určitých činností spojených s kryptoaktívami bude potrebné získať povolenie od príslušného dozorného orgánu, ktorým bude na Slovensku Národná banka Slovenska. Čo to pre obchodníka s kryptomenami znamená? Kto spadá do výpočtu subjektov, ktorých sa regulácie týkajú?

 

Povinnosti subjektov, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s kryptoaktívami, bližšie špecifikujú:

 1. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/1114 o trhoch s kryptoaktívami (MiCA), ktoré sa týka regulácie kryptoaktív a digitálnych aktivít v rámci finančného trhu (ďalej len „MiCA“),
 2. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1113 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849 (ďalej len „TFR“) a 
 3. nariadenie č. 2022/2554 o digitálnej prevádzke a bezpečnosti (ďalej len „DORA“).

 

Nariadenie MiCA vytvára jednotný regulačný rámec pre kryptoaktíva[1] a digitálne aktivity v rámci EÚ. Poskytuje jednotný právny základ pre obchodnú činnosť v oblasti služieb kryptoaktív v rámci EÚ a stanovuje pravidlá pre poskytovateľov týchto služieb, do ktorých patrí taktiež výmena kryptoaktív, vydávanie tokenov a ďalších súvisiacich činností.

 

Koho sa regulácia týka? Predovšetkým podnikateľov, ktorí podliehajú európskym trhovým reguláciám, ktorí poskytujú jednu z nasledovných služieb kryptoaktív:

 • poskytovanie úschovy a správy kryptoaktív v mene klientov,
 • prevádzkovánie obchodnej platformy pre kryptoaktíva,
 • výmena kryptoaktív za finančné prostriedky,
 • výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva,
 • vykonávánie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov,
 • umiestňovanie kryptoaktív
 • prijímanie a postupovánie príkázov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov,
 • poskytovánie poradenstva v oblasti kryptoaktív,
 • poskytovánie riadenia portfóliá kryptoaktív, či
 • poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov.

 

Nariadenie MiCA kladie osobitný dôraz na transparentnosť a informovanosť a zahrňuje ustanovenia týkajúce sa udelenia licencií, povinností správcov aktív, transparentnosti a ďalších aspektov regulácie trhu s kryptoaktívami v EÚ. Toto nariadenie sa začne uplatňovať od 30.12.2024 a vzťahuje sa na všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív s výnimkou tokenov naviazaných na aktíva a tokenov elektronických peňazí, na ktoré sa nariadenie uplatňuje od 30.06.2024.[2]

 

Ak pôsobíte v oblasti služieb kryptoaktív, potom odporúčame svoju činnosť zosúladiť s regulačným rámcom včas, aby ste sa vyhli prípadnému uloženiu:

 • zákazu činnosti v službách kryptoaktív;
 • zákazu pôsobenia fyzickej osoby v riadiacich funkciách;
 • správnej sankcie až do výšky dvojnásobku dosiahnutého zisku alebo zabránených strát, prípadne až do výšky 3 – 15 % celkového ročného obratu podľa druhu porušenia.

 

Nariadenie TFR má za cieľ vytvoriť jednotný rámec pre vykonávanie a dohľad nad prevodmi finančných prostriedkov v rámci Európskej únie. Prispieva k boju proti nelegálnym finančným aktivitám tým, že stanovuje pravidlá a postupy pre prevody finančných prostriedkov s cieľom prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Nastavuje normy pre transparentnosť v prevodoch finančných prostriedkov, čo uľahčuje sledovanie a dohľad nad týmito transakciami. Nariadenie sa týka subjektov poskytujúcich platobné služby a prevody finančných prostriedkov a kladie požiadavky na finančné inštitúcie, aby zabezpečili dodržiavanie pravidiel v oblasti prevodov finančných prostriedkov. Toto nariadenie sa začne taktiež uplatňovať od 30.12.2024 a vzťahuje sa na iba na poskytovateľov služieb kryptoaktív.

 

Vzhľadom na konštantne zvyšujúce sa hrozby v súvislosti s informačnou, digitálnou a kybernetickou bezpečnosťou, ktorá sa v právnom rámci sekundárneho práva Európskej únie vyskytuje čoraz častejšie sa na uplatňovanie nových regulácií kryptoaktív vzťahuje aj nariadenie DORA, ktoré harmonizuje pravidlá o IT bezpečnosti naprieč celým finančným trhom. Popri finančnom zdraví subjektov upriamuje pozornosť aj na ich udržateľnú prevádzku v prípade kritického narušenia fungovania informačno-komunikačných technológií (IKT). Požiadavky na digitálnu prevádzkovú odolnosť rozdeľuje do piatich oblastí: riadenie IKT rizík, riadenie, klasifikácia a reporting IKT incidentov, testovanie digitálnej prevádzkovej odolnosti, riadenie IKT rizika externých poskytovateľov IKT služieb (vrátane rámca dozoru) a zdieľanie informácií. Toto nariadenie sa však začína uplatňovať d 17.01.2025 a vzťahuje sa na väčšinu kategórií dohliadaných subjektov s uplatnením viacerých výnimiek a tiež princípu proporcionality.[3]

 

 

Povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív však podľa nariadenia MiCA nebudú potrebovať podnikatelia, ktorí neposkytujú vyššie uvedené služby ale činnosť v oblasti kryptoaktív sústreďujú napríklad na staking, požičiavanie kryptoaktív, ťažbu kryptoaktív, vývoj a prevádzkovanie non-custodial peňaženiek, NFT kryptoaktíva a iné, ktoré sú výnimkou z povolenia na vykonávanie činnosti podľa nariadenia MiCA, a teda tieto činnosti nebudú podliehať dohľadu NBS.

 

Stále je však dôležité svoju podnikateľskú činnosť s kryptoaktívami v dostatočnom časovom predstihu správne identifikovať, aby sa tým subjekt vyhol mylnej aplikácii predpisov na svoju podnikateľskú činnosť.

 

 

[1]           Podľa článku 3 ods. 1  bod. 1 Nariadenia MICA ako “digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práv, ktoré možno prenášať a elektronicky uchovávať s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie”

[2]           Viď bližšie: https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/kryptoaktiva/regulacia/#mica

[3] https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/kryptoaktiva/regulacia/#mica

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

discussing-laws-2021-09-24-02-53-55-utc-scaled
Hromadné spotrebiteľské žaloby
Od 25. júla 2023 je možné v Slovenskej republike podávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Hrozí podnikateľom, že budú čeliť žalobám o značné sumy tvorené súčtom malých spotrebiteľských nárokov? Majú sa podnikatelia opäť obávať obdobia,...
Read more
businessman-and-lawyer-look-at-contract-terms-in-l-2023-02-11-00-51-30-utc-scaled
Konenčný užívateľ výhod a jeho povinnosti
Doktor Peter Vrábel, riadiaci partner advokátskej kancelárie Legate, o povinnostiach konečného užívateľa výhod (KUV).
Read more