Act on certain emergency measures in the financial sector in connection with the spread of the dangerous disease COVID-19 – financial assistance measures

Legate - Act on certain emergency measures in the financial sector in connection with the spread of the dangerous disease COVID-19 – financial assistance measures - 1
On 02.04.2020, the National Council of the Slovak Republic adopted the Act on Certain Emergency Measures in connection with the outbreak of the Covid-19 disease under the press number 40

7 – OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

Opatrenia v oblasti finančnej pomoci  spočívajú v štátnej záruke za úver alebo v bonifikácii úrokovej sadzby. Cieľom opatrenia je zmierniť negatívne následky pandémie a podporiť udržanie prevádzky v malých a stredných podnikoch, tzv. malých zamestnávateľov. Ide o nenárokovateľnú pomoc, ktorú poskytuje Ministerstvo financií prostredníctvom Exportno-importnej banky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky v súlade s pravidlami pomoci de minimis[1]

Na poskytnutie pomoci sa kvalifikuje Malý zamestnávateľ, ktorý je malým podnikom alebo stredný podnikom zamestnávajúcom menej ako 250 osôb, a ktorého ročný obrat nepresahuje sumu 50 mil. EUR a/alebo ktorého celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR[2] (Ak nejde o tzv. samostatný podnik podľa Nariadenia, pri určení finančných limitov a počtu osôb sa zohľadňujú aj hodnoty tzv. prepojených podnikov a partnerských podnikov).

Pomoc sa poskytuje v dvoch formách, a to ako (i) záruka za úver poskytnutý inou bankou a ako (ii) bonifikácia úroku z úveru poskytnutého inou bankou. Celková výška/hodnota pomoci nesmie presiahnuť u jedného malého zamestnávateľa sumu 200 000 EUR resp. 15.000 EUR ak ide o poľnohospodársky podnik, a to v priebehu troch fiškálnych rokov[3].

Záruka za úver spočíva v záväzku Ministerstva financií, že za malého zamestnávateľa splní jeho záväzok voči banke sa poskytuje na úver malého zamestnávateľa, ak tento ku dňu podpisu úverovej zmluvy spĺňa nasledovné podmienky:

  1. nie je sprostredkovateľom zamestnania za úhradu alebo agentúrou dočasného zamestnávania
  2. nemá voči Sociálnej poisťovni záväzky na poistnom na sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní
  3. nemá voči zdravotnej poisťovni záväzky na poistnom na povinné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní
  4. nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia
  5. splnil ďalšie podmienky určené bankou

Bonifikácia úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ktorý v období určenom v zmluve o úvere uzatvorenej s bankou udrží určenú úroveň zamestnanosti a zároveň na konci obdobia nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nad výšku určenú v zmluve o úvere.

Ak Ministerstvo financií plní voči banke za malého zamestnávateľa zo záruky, je malý zamestnávateľ povinný splatiť voči ministerstvu pohľadávku z realizovanej záruky spolu s úrokmi.

Podrobnejšie pravidlá a ďalší postup pre uplatňovanie pomoci určí Ministerstvo financií vyhláškou a banky poskytujúce úvery, na ktoré sa pomoc bude uplatňovať.

Výhrada

LEGATE si týmto vyhradzuje právo upraviť tento newsletter  v prípade zmeny právnych predpisov, nariadení a vyhlášok príslušných štátnych orgánov. Závery tohto newslettera boli spracované na základe právneho stavu k 26.3.2020.

[1] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

[2] Príloha I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014

[3] Článok 3 nariadenia č. 1407/2013 a článok 3 nariadenia (EÚ) č. 1408/2013

Client is submitting information on the paper of the prosecution
What does the law say about combining contracts in public procurement?
Contravention of the Public Procurement Act occurs not only by prohibited division of contracts, but also by combining different unrelated items into one contract. An overly broad definition of the subject-matter of a contract may lead to a violation...
Read more
discussing-laws-2021-09-24-02-53-55-utc-scaled
Financial contributions from the state to maintain employment
Act supplementing Act No 311/2001 Coll., the Labour Code, as amended, and supplementing certain acts Act on certain extraordinary measures in the financial sphere in connection with the spread of a dangerous contagious human disease...
Read more