Náhrada škody z dôvodu straty príležitosti: Aký je vplyv judikátu INGSTEEL na aktuálne predpoklady náhrady škody?

Legate - Náhrada škody z dôvodu straty príležitosti: Aký je vplyv judikátu INGSTEEL na aktuálne predpoklady náhrady škody? - 1

V súvislosti s konaním spoločnosti INGSTEEL spol. s.r.o proti Úradu pre verejné obstarávanie, podal Okresný súd Bratislava II návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ. Európsky súdny dvor rozsudkom zo dňa 06.06.2024 rozhodol, že uchádzač, ktorý bol protiprávne vylúčený z verejného obstarávanie môže požadovať náhradu škody z dôvodu straty príležitosti.

Európska legislatíva reaguje na technologický vývoj na finančnom trhu reguláciou kryptoaktív

Legate - Európska legislatíva reaguje na technologický vývoj na finančnom trhu reguláciou kryptoaktív - 3

Obchodovanie s kryptoaktívami sa čoskoro začlení do regulovaného finančného trhu. Na vykonávanie určitých činností spojených s kryptoaktívami bude potrebné získať povolenie od príslušného dozorného orgánu, ktorým bude na Slovensku Národná banka Slovenska. Čo to pre obchodníka s kryptomenami znamená? Kto spadá do výpočtu subjektov, ktorých sa regulácie týkajú?

Význam naliehavého právneho záujmu pri určovacích žalobách a jeho význam v civilnom spore vo svetle Slovenskej judikatúry.

Legate - Význam naliehavého právneho záujmu pri určovacích žalobách a jeho význam v civilnom spore vo svetle Slovenskej judikatúry. - 7

  V zmysle § 137 písm. c)  zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) „Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu.“ V kontexte civilných sporov teda poznáme […]

Hromadné spotrebiteľské žaloby

Legate - Hromadné spotrebiteľské žaloby - 11

Od 25. júla 2023 je možné v Slovenskej republike podávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Hrozí podnikateľom, že budú čeliť žalobám o značné sumy tvorené súčtom malých spotrebiteľských nárokov? Majú sa podnikatelia opäť obávať obdobia, kedy budú zahlcovaní podaniami zo strany občianskych združení zameraných na ochranu spotrebiteľa?

Od 1. apríla 2024 sa zvýšili súdne poplatky v rámci konsolidačného balíčku schváleného Národnou radou Slovenskej republiky

Legate - Od 1. apríla 2024 sa zvýšili súdne poplatky v rámci konsolidačného balíčku schváleného Národnou radou Slovenskej republiky - 13

V rámci Lex konsolidácia schválila Národná rada Slovenskej republiky aj novelu zákona č. 72/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis registra trestov (ďalej len „ZoSP“). Vyrubené a nezaplatené poplatky za konania začaté pred účinnosťou novely nebudú navyšované pokiaľ sa v lehote podľa výzvy súdu uhradia. Ak súdny poplatok nebude zaplatený ani v tejto dodatočnej lehote, súd vyrubí nový súdny poplatok […]

POSUDZOVANIE PRAVDEPODOBNOSTI EXISTENCIE BEZPEČNOSTNÉHO RIZIKA

Legate - POSUDZOVANIE PRAVDEPODOBNOSTI EXISTENCIE BEZPEČNOSTNÉHO RIZIKA - 17

Neoddeliteľnou súčasťou obchodovania so štátom sú aj bezpečnostné previerky podnikateľov, pretože zabezpečujú overenie spoľahlivosti subjektov, ktorí majú prístup k citlivým informáciám alebo zohrávajú kľúčovú úlohu v obstarávaní produktov a služieb v súvislosti s ochranou národnej bezpečnosti.