Hromadné spotrebiteľské žaloby

Legate - Hromadné spotrebiteľské žaloby - 1

Od 25. júla 2023 je možné v Slovenskej republike podávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Hrozí podnikateľom, že budú čeliť žalobám o značné sumy tvorené súčtom malých spotrebiteľských nárokov? Majú sa podnikatelia opäť obávať obdobia, kedy budú zahlcovaní podaniami zo strany občianskych združení zameraných na ochranu spotrebiteľa?

Od 1. apríla 2024 sa zvýšili súdne poplatky v rámci konsolidačného balíčku schváleného Národnou radou Slovenskej republiky

Legate - Od 1. apríla 2024 sa zvýšili súdne poplatky v rámci konsolidačného balíčku schváleného Národnou radou Slovenskej republiky - 3

V rámci Lex konsolidácia schválila Národná rada Slovenskej republiky aj novelu zákona č. 72/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis registra trestov (ďalej len „ZoSP“). Vyrubené a nezaplatené poplatky za konania začaté pred účinnosťou novely nebudú navyšované pokiaľ sa v lehote podľa výzvy súdu uhradia. Ak súdny poplatok nebude zaplatený ani v tejto dodatočnej lehote, súd vyrubí nový súdny poplatok […]

POSUDZOVANIE PRAVDEPODOBNOSTI EXISTENCIE BEZPEČNOSTNÉHO RIZIKA

Legate - POSUDZOVANIE PRAVDEPODOBNOSTI EXISTENCIE BEZPEČNOSTNÉHO RIZIKA - 7

Neoddeliteľnou súčasťou obchodovania so štátom sú aj bezpečnostné previerky podnikateľov, pretože zabezpečujú overenie spoľahlivosti subjektov, ktorí majú prístup k citlivým informáciám alebo zohrávajú kľúčovú úlohu v obstarávaní produktov a služieb v súvislosti s ochranou národnej bezpečnosti.