MGR. MIROSLAV DUDLÁK, MBA

externe spolupracujúci advokát

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
8/2020 - súčasnosť

Člen Regulačnej Rady

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Počas výkonu verejnej funkcie člena Regulačnej rady dočasne pozastavené partnerstvo v LEGATE

2019 - 2020

Partner

LEGATE s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Zodpovednosť a náplň:
Plyn a ropa, energetika, telekomunikačné právo, fúzie a akvizície, súťažné právo

Odvetvie:
Právo – súkromný sektor

2006-2019

Vedúci právneho oddelenia pre obchod

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A. S., MLYNSKÉ NIVY 44/A, 821 55 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zodpovednosť a náplň:
právna podpora predaja plynu a elektriny, v období 9/2018 – 12/2018 dočasne poverený riadením sekcie Obchodnej stratégie SPP, zodpovednosť za právne a regulačné záležitosti

Odvetvie:
Sieťové odvetvia, energetika, plyn a elektrina

2012-2019

Predseda dozornej rady

SLOVENSKÁ PLYNÁRENSKÁ AGENTÚRA, S.R.O., MLYNSKÉ NIVY 44/A, 821 55 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zodpovednosť a náplň:
výkon dozoru pri plánovaní, hospodárení a zostavovaní účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovenského plynárenského a naftového zväzu

Odvetvie:
Sieťové odvetvia, energetika

2010 - 2015

Člen dozornej rady

SPP CNG S.R.O., MLYNSKÉ NIVY 44/A, 821 55 BRATISLAVA, SLOVENSKÝ REPUBLIKA

Zodpovednosť a náplň:
dozor pri plánovaní, hospodárení a zostavovaní účtovnej závierky spoločnosti

Odvetvie:
Energetika, predaj stlačeného zemného plynu a výstavba ČS

ODBORNÁ PUBLIKÁCIA
2018

Zákon o energetike č. 251/2012 Z. z. Praktický komentár, WOLTERS KLUWER, BALOG B., HANULÁK R., HALÁK M., DUDLÁK M., PALUŠ J.

Autor komentára k oblastiam distribúcie a skladovania plynu, dodávateľ poslednej inštancie, potrubia na prepravu ropy, štandard bezpečnosti dodávok

KVALIFIKÁCIA PRÁVNEHO EXPERTA
2004

Zápis do zoznamu advokátov SAK

2000

Ukončenie vysokoškolského magisterského štúdia
Univerzita Komenského, Fakulta práva

VZDELANIE A LICENCIE
2010

Kurz vyjednávania SCOTWORK

2001 - 2002

Master of Business Administration (MBA)
City University of Seattle, WA, USA

1996-2001

Magister práva (Mgr.)
Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta práva

JAZYKY
Materinský jazyk

Slovenský

Iné jazyky

ANGLICKÝ JAZYK
slovom a písmom

NEMECKÝ JAZYK
komunikácia

RUSKÝ JAZYK
základy