JUDR. LUCIA STAROŇOVÁ

АДВОКАТ

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2014 - súčasnosť

Advokátsky koncipient

Advokátska kancelária LEGATE, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava

Zodpovednosť a náplň:
Vypracovávanie a pripomienkovanie právnych dokumentov, zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a tretími osobami, príprava právnych analýz a stanovísk

Odvetvie:
Absolvovanie odborných seminárov organizovaných Slovenskou advokátskou komorou v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva a trestného práva

2012 - 2014

Advokátsky koncipient

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava

Zodpovednosť a náplň:
Vypracovávanie a pripomienkovanie právnych dokumentov, zastupovanie klientov pred orgánmi štátnej správy a tretími osobami, príprava právnych analýz a stanovísk

Odvetvie:
Absolvovanie odborných seminárov organizovaných Slovenskou advokátskou komorou v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva a trestného práva

2007-2012

Samostatný projektový právnik

J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava

Zodpovednosť a náplň:
Komplexné spracovávanie právnej agendy, vypracovávanie a pripomienkovanie právnych dokumentov, zastupovanie spoločnosti pred orgánmi štátnej správy a tretími osobami, príprava právnych analýz a stanovísk

Odvetvie:
Absolvovanie odborných seminárov a školení v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a pracovného práva

2007

Odborný radca– vyšší súdny úradník

Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné námestie 13, Bratislava

Zodpovednosť a náplň:
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti a príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – vykonávanie dožiadaní, úkonov súvisiacich s rekonštrukciou súdneho spisu, úkonov súvisiacich s prípravou pojednávania, prípravy rozhodnutí pre sudcu, skutkových a právnych rozborov veci, iných procesných úkonov, administratívny kontakt s orgánmi verejnej správy

Odvetvie:
Absolvovanie odborných seminárov a školení organizovaných Justičnou akadémiou v oblasti európskeho komunitárneho práva, obchodného práva, občianskeho práva a pracovného práva

VZDELANIE A LICENCIE
2000-2006

Názov inštitúcie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

Študijný odbor
Právo

Typ záverečnej skúšky
Štátna skúška z občianskeho práva, obchodného práva, správneho práva a trestného práva
Štúdium ukončené s vyznamenaním

1993-1998

Názov inštitúcie
Gymnázium Poprad, ul. Dominika Tatarku

Študijný odbor
Bilingválne štúdium, vyučovanie vybraných predmetov v nemeckom jazyku

Typ záverečnej skúšky
Maturita
Štátna skúška z nemeckého jazyka druhého (odborného) stupňa

Jazyky
Materinský jazyk

Slovenský

Iné jazyky

ANGLICKÝ JAZYK
Čítanie a písanie: pokročilý Hovorená úroveň: komunikatívna

NEMECKÝ JAZYK
Čítanie a písanie: pokročilý
Hovorená úroveň: komunikatívna
Skúška: štátna jazyková skúška, úroveň – odborná

RUSKÝ JAZYK
Čítanie a písanie: mierne pokročilý
Hovorená úroveň: mierne pokročilá