Ochrana whistleblowerov

Zamestnávateľ čelí riziku pokuty do výšky 20.000 EUR, ak nemá správne vydaný vnútorný predpis pre systém preverovania oznámení jeho zamestnancov o protispoločenskej činnosti.

Celý článok „Ochrana whistleblowerov“

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 –  OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Celý článok „Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19“

Finančné príspevky od štátu na udržanie zamestnanosti

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 –  OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

                                    Celý článok „Finančné príspevky od štátu na udržanie zamestnanosti“

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

Dátum:                                   02.04.2020

Národná rada SR v súvislosti s výskytom ochorenia Covid-19 prijala dňa 02.04.2020 Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach pod číslom tlače 40.

7 – OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

 

Celý článok „Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI“

Vplyv pandémie COVID-19 na obchodné záväzkové vzťahy

Dátum:                                   23.03.2020

Odporúčanie:

Vzhľadom na pandémiu COVID 19 a skutočnosť, že každý záväzkovo-právny vzťah je potrebné posudzovať s ohľadom na jeho špecifiká,  odporúčame nasledovný všeobecne aplikovateľný postup (iba ak v dotknutej zmluve nie je uvedené inak):

Celý článok „Vplyv pandémie COVID-19 na obchodné záväzkové vzťahy“

Možnosti postupu zamestnávateľa vo vzťahu k šíreniu nákazy COVID 19

Dátum:                                   18.03.2020

 

Zamestnávateľ je oprávnený pri takýchto vážnych prevádzkových dôvodoch:

  Celý článok „Možnosti postupu zamestnávateľa vo vzťahu k šíreniu nákazy COVID 19“

Vymáhanie pohľadávok, práv a nárokov veriteľa od právnických osôb

Doktor Peter Vrábel, riadiaci partner advokátskej kancelárie Legate, o vymožiteľnosti práv a nárokov veriteľa.

Celý článok „Vymáhanie pohľadávok, práv a nárokov veriteľa od právnických osôb“

Konečný užívateľ výhod a jeho povinnosti

Doktor Peter Vrábel, riadiaci partner advokátskej kancelárie Legate, o povinnostiach konečného užívateľa výhod (KUV).

Celý článok „Konečný užívateľ výhod a jeho povinnosti“

Holdingová štruktúra

Managing partner advokátskej kancelárie Legate, Peter Vrábel, v rozhovore o holdingovej štruktúre.

Celý článok „Holdingová štruktúra“

Nedovolená svojpomoc a trestnoprávne následky

Nedovolená svojpomoc môže okrem zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním v rozpore so zákonom naplniť aj skutkové podstaty niektorých trestných činov ako napr. Poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona alebo Porušovanie domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona. Podľa nálezu Ústavného súdu Českej republiky z 29.4.2014, sp. zn. I ÚS 3113/13 však v takýchto prípadoch môže byť relevantnou obranou páchateľa skutočnosť, že nedovolenou svojpomocou sa sledoval legitímny cieľ súladný s právom.

Celý článok „Nedovolená svojpomoc a trestnoprávne následky“