Aké zmeny prinesie novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2017?

29. novembra 2016 bola prijatá novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii (č. 7/2005 Z. z.), ktorá so sebou prináša viacero noviniek. Tie sprísňujú predpoklady a podmienky reštrukturalizácie a nanovo definujú koncept oddlženia fyzických osôb, tzv. osobný bankrot.Aký dopad bude mať nová úprava na dlžníkov a vysporiadanie ich dlhov, a tiež na veriteľov a možnosti ich uspokojenia? Celý článok „Aké zmeny prinesie novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2017?“

Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon

K rozporu so zákonom o verejnom obstarávaní dochádza nielen zakázaným rozdelením zákaziek, ale aj spojením rôznych nesúvisiacich predmetov do jednej zákazky. Príliš široké vymedzenie predmetu zákazky môže viesť k porušenie princípu nediskriminácie, k zvýhodneniu určitých subjektov a k znevýhodneniu iných subjektov. Celý článok „Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon“

Právny charakter mobilného domu podľa stavebných predpisov

Mobilné domy sa stávajú čoraz využívanejšou alternatívou dočasného, prevažne rekreačného bývania. Ide o obydlia umožňujúce transport z miesta na miesto, ktorých výhodou sú nízke obstarávacie náklady, náklady na následnú správu, minimálne starosti s údržbou a rýchle zhotovenie domu v akomkoľvek ročnom období. Mobilný dom je kompromisom medzi karavanom a domom – z karavanu prevzal schopnosť mobility, z rodinného domu komfort a priestrannosť. Celý článok „Právny charakter mobilného domu podľa stavebných predpisov“

Nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie

Od 01.01.2017 sa novelou Obchodného zákonníka (konkrétne zákonom č. 389/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza nový typ obchodnej spoločnostijednoduchá spoločnosť na akcie (skratka „j.s.a.“).

Celý článok „Nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie“

Prenos daňovej povinnosti (DPH) pri dodaní stavebných prác od 1.1.2016

Dňa 1.1.2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH“), podľa ktorej pribudlo k doterajším prípadom prenosu daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 nové písmeno j): dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu. Osobitným predpisom sa myslí Nariadenie komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93) – ďalej len „klasifikácia CPA“.

Celý článok „Prenos daňovej povinnosti (DPH) pri dodaní stavebných prác od 1.1.2016“

Zmena územného plánu obce bez súhlasu vlastníka pozemku a zásah do jeho práva na majetok

Územný plán obce plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni; spresňuje a rozvíja ciele a úlohy územného plánovania v podrobnosti riešenia zodpovedajúcemu územiu obce a v súlade s územným plánom regiónu a Koncepciou územného rozvoja Slovenska. Ako súčasť územnoplánovacej dokumentácie predstavuje základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Celý článok „Zmena územného plánu obce bez súhlasu vlastníka pozemku a zásah do jeho práva na majetok“

Trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a krajín EU

Ak sa dostal Váš business partner do konkurzu/reštrukturalizácie nemusí to znamenať úplný odpis pohľadávky, ale naopak príležitosť na jej čo najefektívnejšie vymoženie v rámci konkurzného konania. Len Váš aktívny prístup môže znamenať, že po uplatnení zodpovednosti štatutárneho orgánu dlžníka, resp. odporovateľnosti právnych úkonov dlžníka môže byť Vaša pohľadávka uspokojená v neočakávanom rozsahu. Celý článok „Trendy v konkurznom práve nielen v SR, ale aj v jurisdikciách krajín G7, BRIC a krajín EU“

Ako zabezpečiť prolongáciu bankovej záruky pri zmene zmluvy

Zmena obsahu práv a povinností medzi stranami zmluvy, či už v dôsledku dohody strán, omeškania, suspenzie alebo vyššej moci sú častými situáciami pri realizácii uzavretej zmluvy vo vnútornom vzťahu medzi zmluvnými stranami, ktoré nepôsobia bez ďalšieho voči poskytovateľovi abstraktnej záruky vystavenej podľa Uniform Rules for Demand Guarantees, revízia 2010, publikácia ICC č. 758 (URDG). Celý článok „Ako zabezpečiť prolongáciu bankovej záruky pri zmene zmluvy“

VÝNIMKY Z POSTUPOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: IN-HOUSE ENTITY PODĽA NOVEJ SMERNICE 2014/24/EÚ O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Verejní obstarávatelia nie sú povinní dodávateľsky zabezpečovať alebo externalizovať poskytovanie služieb, ktoré si želajú zabezpečiť sami alebo organizovať prostredníctvom iných ako verejných zákaziek[i]. V zmysle tohto princípu, zdôrazneného v 5. bode preambuly novej smernice o verejnom obstarávaní[ii], by sa na verejné zákazky zadávané kontrolovanej právnickej osobe, „in-house“ subjektu, u nás označované aj ako „vnútorné obstarávanie“ – za splnenia podmienok definovaných v čl. 12 smernice – nemali uplatňovať postupy verejného obstarávania. Celý článok „VÝNIMKY Z POSTUPOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: IN-HOUSE ENTITY PODĽA NOVEJ SMERNICE 2014/24/EÚ O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ“

Zastúpenie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch v zmysle §9 Zákonníka práce

Podľa §9 Zákonníka práce v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony v mene zamestnávateľa, ktorým je právnická osoba, štatutárny orgán, fyzická osoba koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony poverení zamestnanci. Zamestnanci, ktorí sú vedúcimi organizačných útvarov, prípadne iní zamestnanci, môžu konať v mene zamestnávateľa aj bez poverenia, ak to vyplýva z vnútorných organizačných predpisov zamestnávateľa. Celý článok „Zastúpenie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch v zmysle §9 Zákonníka práce“