Vymáhanie pohľadávok, práv a nárokov veriteľa od právnických osôb

Doktor Peter Vrábel, riadiaci partner advokátskej kancelárie Legate, o vymožiteľnosti práv a nárokov veriteľa.

Celý článok „Vymáhanie pohľadávok, práv a nárokov veriteľa od právnických osôb“

Konečný užívateľ výhod a jeho povinnosti

Doktor Peter Vrábel, riadiaci partner advokátskej kancelárie Legate, o povinnostiach konečného užívateľa výhod (KUV).

Celý článok „Konečný užívateľ výhod a jeho povinnosti“

Holdingová štruktúra

Managing partner advokátskej kancelárie Legate, Peter Vrábel, v rozhovore o holdingovej štruktúre.

Celý článok „Holdingová štruktúra“

Nedovolená svojpomoc a trestnoprávne následky

Nedovolená svojpomoc môže okrem zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním v rozpore so zákonom naplniť aj skutkové podstaty niektorých trestných činov ako napr. Poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona alebo Porušovanie domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona. Podľa nálezu Ústavného súdu Českej republiky z 29.4.2014, sp. zn. I ÚS 3113/13 však v takýchto prípadoch môže byť relevantnou obranou páchateľa skutočnosť, že nedovolenou svojpomocou sa sledoval legitímny cieľ súladný s právom.

Celý článok „Nedovolená svojpomoc a trestnoprávne následky“

Nadobudnutie vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku čakajú zmeny

V nedávnom období došlo k niekoľkým udalostiam, ktoré značne zasahujú do procesu nadobudnutia vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. V tomto článku sa zameriame na stručný popis blížiacich sa zmien zák. č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Celý článok „Nadobudnutie vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku čakajú zmeny“

Zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín

Na základe novely zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2018, bola zavedená takzvaná zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín (štátnych príslušníkov z tretích krajín mimo EÚ ako napr. Srbsko alebo Ukrajina), s cieľom zjednodušiť administratívnu náročnosť zamestnávania takýchto zamestnancov. Uvedené bolo prijaté v čase zvýšeného dopytu po pracovnej sile v niektorých profesiách, avšak len s cieľom pomôcť zamestnávateľom riešiť prechodný nedostatok pracovnej sily aj prostredníctvom štátnych príslušníkov tretích krajín. Aby sa zamedzilo zneužívaniu tejto zjednodušenej formy zamestnávania pracovnej sily z tretích krajín, čo by mohlo mať za následok znižovanie mzdových a pracovnoprávnych podmienok v SR, novela zaviedla 30%-ný limit na zamestnávania zamestnancov tretích krajín touto formou.

Celý článok „Zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín“

Vypratania nebytových priestorov bez rozhodnutia súdu

Mnohí prenajímatelia pre spor s nájomcami pri skončení nájmu nebytových priestorov v núdzi siahajú po možnosti vykonania súpisu hnuteľných vecí za prítomnosti notára (vyhotovenie notárskej zápisnice osvedčujúcej súpis) nachádzajúcich sa v nebytovom priestore a ich následnému dočasnému uloženiu u tretej osoby, ako forme faktického (a svojpomocného) vypratania nebytových priestorov.

Celý článok „Vypratania nebytových priestorov bez rozhodnutia súdu“

Katastrálny zákon novela 2018 – Ako na kataster po novom?

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19.6.2018 novelu katastrálneho zákona – zákon č. 212/2018 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.10.2018. Dôvodom prijatia novely bolo zohľadnenie aktuálnych procesov v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností, naplnenie požiadavky zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností. Novelou sa zároveň rozširuje okruh prípadov, kedy bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte. Aký bude mať uvedená novela dopad na aplikačnú prax predovšetkým pri katastrálnych konaniach? Celý článok „Katastrálny zákon novela 2018 – Ako na kataster po novom?“

Aké zmeny prinesie novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2017?

29. novembra 2016 bola prijatá novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii (č. 7/2005 Z. z.), ktorá so sebou prináša viacero noviniek. Tie sprísňujú predpoklady a podmienky reštrukturalizácie a nanovo definujú koncept oddlženia fyzických osôb, tzv. osobný bankrot.Aký dopad bude mať nová úprava na dlžníkov a vysporiadanie ich dlhov, a tiež na veriteľov a možnosti ich uspokojenia? Celý článok „Aké zmeny prinesie novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2017?“

Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon

K rozporu so zákonom o verejnom obstarávaní dochádza nielen zakázaným rozdelením zákaziek, ale aj spojením rôznych nesúvisiacich predmetov do jednej zákazky. Príliš široké vymedzenie predmetu zákazky môže viesť k porušenie princípu nediskriminácie, k zvýhodneniu určitých subjektov a k znevýhodneniu iných subjektov. Celý článok „Čo hovorí na spájanie zákaziek vo verejnom obstarávaní zákon“