Reštrukturalizácia a konkurz

Reštrukturalizácia a konkurz je upravená v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Zákon upravuje riešenia úpadku či hroziaceho úpadku dlžníka (kedy je už možná reštrukturalizácia), uspokojenie veriteľov a oddlženie fyzickej osoby. Reštrukturalizačné konanie sa od konkurzu líši samotnou dĺžkou konania i faktom, že nemá charakter likvidačného konania (ako je to v prípade konkurzu). Primárnym cieľom reštrukturalizácie je zachovanie podniku dlžníka a postupné uspokojenie veriteľov úpadcu.
Advokáti Legate majú v tejto oblasti skúsenosti so samokonkurzmi, reštrukturalizáciami dlhov či riešením sporov v reštrukturalizácii. Advokáti legate disponujú licenciou správcu pre konkurzy a reštrukturalizácie a v súčasnosti sú vymenovaní ako správcovia v niekoľkých, súčasne prebiehajúcich konkurzných konaniach.
Ďalšie skúsenosti v oblasti reštrukturalizácií a konkurzov zahŕňajú:

Rafinéria a výrobca palív

Vymáhanie pohľadávky proti Washington Raytheon, Holandsko v konkurze
2004

Spoločný podnik s francúzskou mliekarňou

Samokonkurz
2006

Inžinierska spoločnosť

Reštrukturalizácia dlhov
2006-7

Priemyselná spoločnosť

Reštrukturalizácia a následné konkurzné konanie
2008-2009

Dcérske spoločnosti bánk

Štruktúrovaný proces dosiahnutia výťažku pre záložného veriteľa v konkurznom konaní
2008

Dcérska spoločnosť rafinérie a výrobcu palív

Uvoľnenie depozitu v konkurznom konaní
2006-2008

Inžinierska a konštrukčná spoločnosť

Správa a príprava dokladov pre účely reštrukturalizácie spoločnosti
2009

Inžinierska spoločnosť

Návrh reštrukturalizácie a skupiny veriteľov
2009-2010

Developer biznis centra

Zmluvy o podriadenosti a nadriadenosti
2010

Inžinierska spoločnosť

Aktívne spory subjektu v reštrukturalizácií
2011

Kontaktné osoby pre Reštrukturalizácia a konkurz

Mgr. Norbert Havrila
Curriculum vitae »
+421 2 6252 7562
norbert.havrila@legate.sk

Mgr. Michaela Bašistová
Curriculum vitae »
+421 59307066
michaela.basistova@legate.sk