VÝNIMKY Z POSTUPOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: IN-HOUSE ENTITY PODĽA NOVEJ SMERNICE 2014/24/EÚ O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Verejní obstarávatelia nie sú povinní dodávateľsky zabezpečovať alebo externalizovať poskytovanie služieb, ktoré si želajú zabezpečiť sami alebo organizovať prostredníctvom iných ako verejných zákaziek[i]. V zmysle tohto princípu, zdôrazneného v 5. bode preambuly novej smernice o verejnom obstarávaní[ii], by sa na verejné zákazky zadávané kontrolovanej právnickej osobe, „in-house“ subjektu, u nás označované aj ako „vnútorné obstarávanie“ – za splnenia podmienok definovaných v čl. 12 smernice – nemali uplatňovať postupy verejného obstarávania. Celý článok „VÝNIMKY Z POSTUPOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: IN-HOUSE ENTITY PODĽA NOVEJ SMERNICE 2014/24/EÚ O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ“