Finančné príspevky od štátu na udržanie zamestnanosti

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 –  OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

                                    Celý článok „Finančné príspevky od štátu na udržanie zamestnanosti“

Zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín

Na základe novely zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2018, bola zavedená takzvaná zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín (štátnych príslušníkov z tretích krajín mimo EÚ ako napr. Srbsko alebo Ukrajina), s cieľom zjednodušiť administratívnu náročnosť zamestnávania takýchto zamestnancov. Uvedené bolo prijaté v čase zvýšeného dopytu po pracovnej sile v niektorých profesiách, avšak len s cieľom pomôcť zamestnávateľom riešiť prechodný nedostatok pracovnej sily aj prostredníctvom štátnych príslušníkov tretích krajín. Aby sa zamedzilo zneužívaniu tejto zjednodušenej formy zamestnávania pracovnej sily z tretích krajín, čo by mohlo mať za následok znižovanie mzdových a pracovnoprávnych podmienok v SR, novela zaviedla 30%-ný limit na zamestnávania zamestnancov tretích krajín touto formou.

Celý článok „Zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín“

Zastúpenie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch v zmysle §9 Zákonníka práce

Podľa §9 Zákonníka práce v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony v mene zamestnávateľa, ktorým je právnická osoba, štatutárny orgán, fyzická osoba koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony poverení zamestnanci. Zamestnanci, ktorí sú vedúcimi organizačných útvarov, prípadne iní zamestnanci, môžu konať v mene zamestnávateľa aj bez poverenia, ak to vyplýva z vnútorných organizačných predpisov zamestnávateľa. Celý článok „Zastúpenie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch v zmysle §9 Zákonníka práce“